Tillfällig anslutning

Här guidar vi dig när du vill ha en tillfällig elnätsanslutning.
Tänk på att du alltid behöver anlita ett 
auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Förlängda ledtider efter stormen Alfrida

I spåren av stormen Alfrida har vi förlängda ledtider i mellersta Sverige, förseningar kan även förekomma i resten av Sverige.
Ta del av våra aktuella ledtider

Efter inkommen anmälan från din elinstallatör återkommer vi inom 24 timmar. Om vi behöver kompletterande information för att handlägga ditt ärende så behöver vi få besked inom 2 veckor. Återkommer din elinstallatör senare än 2 veckor efter vår förfrågan hanteras ditt ärende som ett nytt, vilket kan medföra extra väntetid.

 

Alternativ för den tillfälliga anslutningen

  • Kort: när anläggningen ska användas max 7 dagar. Enbart fast avgift. Inget mätarmontage behövs. Till den fasta schablonkostnaden per ampere tillkommer schablonbaserad kostnad för elförbrukningen.
  • Normal: beställning minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om inget annan överenskommelse gjorts.
  • Akut: beställning mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om inget annan överenskommelse gjorts. 
  • Förlängd: när ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift debiteras.

Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör. När anläggningen ska kopplas från behöver vi ett separat urkopplingsärende från elfirman senast två veckor innan anläggningen ska kopplas från. 

Avgifter för tillfällig anslutning:

Intervall för huvudsäkring / Ampere Avgift / Kort utan mätning Avgift / Normal Avgift / Akut Avgift / Förlängd
16–63 9,13 kr/ampere (112–441 kr) 3 525 kr 5 288 kr Se tabell nedan
80–250 9,13 kr/ampere (560–1 750 kr) 7 050 kr 10 575 kr Se tabell nedan
315–500 9,13 kr/ampere (2 205–3 500 kr) 10 575 kr 15 863 kr Se tabell nedan
>500 9,13 kr/ampere Verklig kostnad (lägst 10 575 kr) Verklig kostnad (lägst 15 863 kr) Se tabell nedan

Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning:

Intervall för huvudsäkring / Ampere Anslutningssäkring / Ampere Tillfällig anslutning över ett år / Avgift
16–25 25 875 kr/månad
35–63 63 1 250 kr/månad
80–125 125 2 125 kr/månad
160 160 2 625 kr/månad
200–250 250 3 625 kr/månad
>250 steg om 250 A 3 625 kr per 250 A
Högspänning   6 075 + 5 kr/kW

Löpande kostnad

Du kan själv välja abonnemangsform för elnätskostnaden, om inget aktivt val görs får du enkeltariff.

Du behöver också teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal. För alternativ ”Kort” (max 7 dagar) är den rörliga elnätsavgiften baserad på en schablonberäknad förbrukning och vi kan endast erbjuda ett schablonberäknat anvisningsavtal för elhandelsdelen. För säkringsstorlek upp till 63 ampere bygger anvisningsavtalet på en schablonförbrukning på 800 kWh och för säkringsstorlek över 63 ampere 1000 kWh.

 

Inför anslutningen

Inför anslutningen är det viktigt att förberedelserna är klara innan vår entreprenör åker ut. Glöm inte att: 

  • Du står själv för byggskåpet

En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du måste själv tillhandahålla ett byggskåp och kabel från skåpet till anslutningsplatsen. Byggskåpet kan du oftast hyra från din elinstallatör. Det är inte tillåtet att ansluta fasad- eller markmätarskåp, detta är enbart tillåtet vid permanent anslutning.

  • Vi visar var skåpet ska stå

Vattenfall Eldistribution anvisar platsen för anslutning som är intill en transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe.

Särskilda villkor