Stormen Alfrida och påverkan på anslutningsarbeten i fält

När stormen Alfrida drog in över södra Sverige 1-2 januari slog den hårt mot boende längst Roslagskusten och i Stockholms skärgård. Konsekvenserna av skadorna i elnätet drabbar indirekt även kunder som vill ha anslutningsarbeten utförda.

Vattenfalltekniker sågar gata i omkullvält skog

Totalt blev runt 100 000 hushåll strömlösa efter stormen dragit fram, varav över 60 000 i Vattenfalls nät. Vindarna på 25-30 meter per sekund orsakade svåra skador på elnätet. Det omfattande reparationsarbetet påverkar planerade och nya anslutningsarbeten i fält då personal omallokeras till felavhjälpningen och reparationsarbetet.

Försenade anslutningsarbeten på grund av störningsläget

Status 2019-02-13

Roslagen

För närvarande utförs inga anslutningsarbeten i Roslagen. All fältpersonal behöver prioritera att återuppbygga elnätet under en tid framöver.

Uppland

För närvarande utförs mycket få anslutningsarbeten på grund av kraftigt begränsade resurser. Fältpersonal har skickats till störningsdrabbade områden för att hjälpa till att återuppbygga elnätet efter stormen. De få arbeten som utförs är de mest akuta anslutningarna, anläggningar som behöver ny elanslutning eller tillfällig anslutning och här börjar vi med de ärenden som väntat längst.

Stor köbildning gör att ledtiderna är nästan dubblerade generellt sett. Ändringar i befintlig anslutning tillhör inte de ärenden vi har möjlighet att prioritera och här kan ledtiderna vara minst de dubbla.

Läs mer om ledtider i frågor och svar.

Södra Stockholmsområdet

Efter stormen Alfrida har våra nätområden i Stockholm påverkats av de kraftiga snöfallen i början av februari som ledde till problem på och kring våra ledningar. Fältpersonalen behöver för tillfället prioritera avhjälpning av fel och risk för fel i elnätet och ett mycket begränsat antal anslutningsarbeten kan utföras.    

Bergslagen

För närvarande utförs ett begränsat antal ärenden på grund av minskade fältresurser då delar av fältpersonalen deltar i reparationsarbetet efter stormen Alfrida.

Norra Sverige (norr om Gävle)

Inga större förseningar orsakade av personalbrist men vid arbeten som kräver materialbeställning kan förseningar förekomma. Det kan handla om omfattande förseningar i vissa fall. 

Södra Mälarbygden och Östergötland, Västra Götaland, Dalsland och Värmland

Vissa följdförseningar förekommer efter att fältpersonal flyttats för att hjälpa till i reparationsarbetet efter Alfrida. Vid anslutningar som kräver materialbeställning, dvs nya anslutningar med frambyggnad men inte anslutningar där redan el finns draget till tomtgräns eller tillfälliga anslutningar, blir ledtiderna kraftigt utökade på grund av materialbrist och långa leveranstider.

Ett intensivt arbete pågår i fält

De sista kunderna fick strömmen åter den 23 januari inom prognos, i vissa fall med hjälp av temporära lösningar. Reparationsarbetet efter stormen Alfrida fortsätter för fullt i de drabbade områdena och det intensiva arbetet kommer att pågå under många månader framöver. Det många resurser som deltar i återuppbyggnaden tar dessvärre resurser från den ordinarie verksamheten.

Personal i fält: Förutom omplaceringar av vår egen personal hyr vi in externa resurser för att delta i arbetet med röjning och reparation av elnätet. Men på grund av den extraordinära situationen vi just nu befinner oss i kommer vi dessvärre ha försenade anslutningsarbeten under resten av detta år i flera av våra nätområden. Vi får hela tiden in nya förfrågningar om ärenden som kräver arbete i fält, nya och tillfälliga anslutningar, anslutningsändringar och anslutning av solceller. Köbildningen gör att dessa nya ärenden har förlängd utförandetid i fält.

Material: Återuppbyggnaden av elnätet i drabbade områden, främst på Roslagskusten, kräver också betydande resurser i form av material. Nya kablar ska förläggas, elstolpar bytas ut och nätstationer installeras. Det material vi har beställt för våra nya planerade anslutningar kommer att behöva användas i återuppbyggnaden efter Alfrida. Följden blir att nytt material måste beställas och levereras i den mån det finns. Leveranstider för material kommer att förlängas med tanke på den hastigt utökade efterfrågan.

Denna sida uppdateras löpande när vi har ny information om fältutförandet.

Har du rätt yrkeskunskap och vill delta i arbetet som underentreprenör? Kontakta Vattenfall Services Nordic AB

Mer information om stormen Alfrida