Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt hösten 2016

Rekordhögt tryck men positiv anda.

Person framför grävskopa

Hårt tryck på nätanslutningar

Byggboomen i Sverige fortsätter och därmed antalet förfrågningar om nya anslutningar och andra arbeten i elnätet. I september-oktober har vi haft vårt högsta inflöde av ärenden någonsin. En följd av detta är att vi har långa ledtider för att handlägga och genomföra arbeten.

Åtgärder

För att förkorta våra ledtider genomför vi en rad åtgärder på kort och lång sikt. Vi har stort fokus på att få till en effektivare anslutningsprocess.

  • Vi har utökat antalet handläggare
  • Vi utvecklar vår hantering och sortering av inkommande ärenden för att få bättre översikt över ärendetyper och prioriteringsbehov
  • Vi utvecklar nya digitala lösningar som ”digital signering”, och verksamhetsstöd som online-verktyg gällande för- och färdiganmälan, med lansering under 2017
  • Vi har nu tagit fram en prototyp för vårt nya online-verktyg som ska ersätta Elarbeten
  • Hör av dig till oss om du vill vara testpilot för det nya online-verktyget!
  • Under 2016-2017 fortsätter vi att utveckla vår organisation och hantering av nätanslutningar

Vad kan du som installatör göra?

När du skickar din föranmälan underlättar det om du tydligt beskriver det arbete som vi ska utföra. Våra medarbetare som tar emot och registrerar ärendet kan då göra en första bedömning så att ärendet hamnar hos rätt instans.

Har du kompletteringar till en redan skickad föranmälan går det bra att mejla dessa till elinstallator@vattenfall.com.

Ju tydligare information vi får in tidigt i ärendet desto bättre möjlighet har vi att kunna hantera ärendet snabbare.

Viktigt att komma ihåg inför anslutningen

Vi ansvarar för markarbete och förläggning av elledningar och för återställande av mark fram till kundens fastighetsgräns.

Kunden ansvarar för

  • Att anlita entreprenör för att gräva och förlägga kabelskyddsrör med dragtråd inklusive kabelskydd på kundens fastighet samt att återställa marken
  • Ombesörja och bekosta installationen av mätarskåpet

Placering av anslutningspunkt och mätarplats ska ske i samråd med Vattenfall.

Tillfällig el till nya anslutningar

I dagsläget tar det omkring en månad innan ett ankommet ärende tilldelas en handläggare. Många arbeten som anmäls tills oss är av mer akut karaktär. För att inte kunden ska stå utan el rekommenderar vi en tillfällig anslutning i dessa lägen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på installatörssupporten på 08-687 33 80 (vardagar 8-12). Vi besvarar också dina frågor under hela dagen via e-post elinstallator@vattenfall.com