Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt hösten 2019 – inget lugn efter stormen

Snart har ett år gått sedan stormen Alfrida drog in över Sverige. Vi summerar nuläget. 

Flicka utomhus med stadig blick

Stormen Alfrida i början har hittills präglat vårt år 2019. I ett redan ansträngt läge med hög efterfrågan på avslutningsarbeten, utmaningar i verksamheten med många systembyten och nödvändiga uppdateringar har dessvärre den tuffa situationen  vara märkbar för er installatörer och våra gemensamma kunder. Till detta tillkommer att det tar tid att hitta personal med rätt profil som ingenjörer, tekniker, beredare – det är helt enkelt brist på dessa resurser på marknaden generellt.

Det bästa vi kan göra i detta läge är att vidhålla en god dialog och ett gott samarbete. Vi förespråkar digital kommunikation för att ha möjlighet att på ett effektivt sätt hålla er installatörer och kunderna informerade om läget.

Digital hantering underlättar

 • Vi behöver kundens e-postadress – Vi skickar digitala offerter och behöver därför få in kundens e-postadress från er i offertärenden.
 • Digitala aviseringar till kund – I samtliga föranmälningar behöver vi kundens e-postadress och/eller mobilnummer för att hålla kunden informerad i ärendet redan från start.
 • 100 % digitala föranmälningar – Vi lämnar pappers- och posthanteringen bakom oss helt och vill ha samtliga anmälningar i digital form via Mina elarbeten.
 • Digitala aviseringar från Mina elarbeten – Kontrollera gärna att du får digital avisering via e-post eller sms när vi har en uppdatering i ditt ärende som du behöver ta del av. Om inte, mejla elinstallator@vattenfall.com för att ändra eller lägga upp en ny e-postadress eller mobilnummer som aviseringsmottagare.

Bättre förekomma än förekommas

Hjälp oss att skicka in allt underlag vi behöver från början så att vi slipper begära in kompletteringar. Detta sparar mycket tid som vi istället kan lägga på framdrift i den stora ärendevolym vi har. En god kvalitet i inkommande förfrågningar med tydliga beskrivningar av vad som ska göras skapar förutsättningar för en mer effektiv hantering av ärendet.

Var önskas anslutningspunkten?

Vi behöver få in situationsplan eller kartunderlag som visar fastigheten, befintlig eller planerad byggnad och önskad anslutningspunkt till fastigheten vid alla nya anslutningar eller när anslutningspunkt ska flyttas. Detta underlag behöver vi få in som en bilaga till föranmälan så tidigt som möjligt för en effektiv ärendehantering, senast inom 30 dagar. För att frigöra resurser och kunna hantera kompletta ärenden snabbare kommer vi att avsluta ärenden där vi inte fått in situationsplan eller kartunderlag 30 dagar efter ärendets skapandedatum.

Läs mer om situationsplan/kartunderlag

Uppdaterade installatörsregler

Minsta dimension på kabelskyddsrör är 75 mm

För att underlätta kabeldragningen har vi utökat de lägsta tillåtna dimensionerna för kabelskyddsrören. Lägsta tillåtna nivå för en vanlig villaservis med upp till 25 A anslutningssäkring och 16 mm2 serviskabelarea är 75 mm.

Läs mer om kabelskyddsrör och tillåtna dimensioner

Tillfällig anläggning ansluts via byggskåp

Vid tillfälliga anläggningar ska alltid byggskåp användas. Det är inte tillåtet att ansluta fasad- eller markmätarskåp vid annat än permanenta anslutningar.

Kundens byggskåp ska placeras vid leveranspunkt som normalt alltid är inom fem meter från Vattenfalls transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Anslutningskabel ska medfölja skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10 mm² Cu. Anslutningskabeln ska vara försedd med gult skyddsrör och får ej korsa trottoar, GC-väg eller motsvarande. Är kundens uttagspunkt långt ifrån Vattenfalls leveranspunkt ombesörjer kund själv kabel dit och placerar där en eventuell fördelningscentral.

Någon hänsyn till tillfälliga anslutningar tas inte vid elnätets dimensionering. Återanslutning av ett nytt tillfälligt abonnemang kan därmed inte garanteras enligt tidigare villkor.

Solenergiboomen fortsätter

I takt med att solcellsanläggningarna blir allt vanligare utvecklas marknaden och regelverket. Vi följer branschens regler och hänvisar till SEK Handbok 457 som kan beställas hos Svensk Elstandard

Så här går processen till hos oss

 • Föranmälan - Föranmälan inkommer med fullständiga uppgifter från Mina elarbeten.
 • Installationsmedgivande - Inom ett par veckor får du vanligtvis installationsmedgivande om allt ser bra ut och tillgänglig nätkapacitet räcker. Om vi behöver göra en grundligare utredning gällande nätkapacitet och elkvalitetspåverkan tar det längre tid att få besked. Det kan då vara så att installationsmedgivande inte kan ges för önskad anslutningseffekt i befintligt nät (läs mer nedan).
 • Färdiganmälan - När installationsarbetet är klart behöver vi som vanligt få in en färdiganmälan.
 • Elmätaren byts - 2-3 veckor efter inkommen färdiganmälan byter vi ut under normala omständigheter ut kundens elmätare mot en så kallad fyrkvadrantsmätare som kan mäta både producerad och använd energi. Detta sköts av vår fältentreprenör som planerar och tar kontakt inför mätarbytet. Någon kan behöva vara hemma om mätaren finns i låst utrymme. Observera kravet på arbetsbrytare som måste finnas tillgänglig och alltså måste monteras utanför huset om mätaren finns inne.
 • Produktionen kan starta - Nu kan anläggningen tas i bruk och börja producera.
 • Avtalsbekräftelse och inkopplingsintyg – Vi skickar normalt sett en avtalsbekräftelse några veckor efter anläggningen kopplats in. Om detta dröjer från vår sida och kunden har behov av att få avtalsbekräftelsen kan kunden höra av sig till vår elnätskundservice.

Undersök tillgänglig nätkapacitet i god tid

Vi har skärpta krav när det gäller beräknade värden för nätkapacitet och elkvalitetspåverkan vilket gör att det är fler önskade produktionsanslutningar där inte det befintliga nätet räcker till. Kunden behöver då invänta nätförstärkning innan önskad anslutningseffekt kan anslutas, eller ansluta en lägre effekt som nätet tillåter. Att ansluta en produktionsanläggning med högre effekt än den tillgänglig kapaciteten kan leda till incidenter med personskador och anläggningsskador som följd.   

Är kundens anläggning i glesbygd, långt från nätstationen och matas från en luftledning långt ut i nätet kan nätet behöva förstärkas innan vi kan ansluta produktionsanläggningen, detta gäller även mindre anslutningar. Skicka in föranmälan i god tid för att undvika tråkiga överraskningar sent i processen. Kunden kan också skicka in en kapacitetsfråga via vårt kontaktformulär.  

För större produktionsanslutningar med önskad anslutningseffekt över 300 kW skickar du in förfrågan via vårt webbformulär för elintensiv verksamhet.

Installera produktionssäkringen säkert

Vi tillåter lösning för egna elproducenter upp till 63 A med en servissäkring som begränsar den maximala produktionen innan mätaren och en mätarsäkring som begränsar maximal konsumtion efter mätaren, så kallad produktionssäkring. Idag behövs befintligt mätarskåp trådas om när en säkringsstorlek ska användas för hushållet och en annan för produktionen.

 • Vår rekommendation i dessa fall är att, av elsäkerhetsskäl, passa på att uppgradera till ett nytt mätarskåp om det befintliga har några år på nacken.
 • Vårt krav är att vi får in ett enlinjeschema när du ska utföra omtrådning i mätarskåpet.

En egen elproducent enligt Vattenfalls definition kräver att säkringsstorlek behålls inom samma intervall.

Vi uppgraderar elnätet

Just nu gör vi stora investeringar i elnätet runt om i landet. 

Läs om vår storsatsning i Stockholmsregionen

Läs om moderniseringen av elnätet i Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro

Vanliga frågor och svar