Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt våren 2018 — Bättre koll gynnar alla

Vi behöver samarbeta för en god kontroll över våra anslutningsjobb.

I vårt samarbete för att utföra anslutningsarbeten är flera olika aktörer involverade. Vi hanterar årligen omkring 25.000 nätanslutningsärenden inom stora delar av Sverige. Att ha tillgång till rätt information är av högsta vikt. Vi jobbar dagligen med förbättringar som ska ge oss bättre kontroll över våra ärenden och processer. Det är en nödvändighet i ett ständigt ökande inflöde där kunderna också allt högre utsträckning förväntar sig få aktuell information och snabb hantering. Som installatör bidrar du, förutom med din yrkesexpertis, med korrekta för- och färdiganmälningar.

Vikten av för- och färdiganmälan

Vi kräver inkommen föranmälan med korrekt angivna uppgifter innan vi startar vår handläggning av era ärenden. Därefter vill vi ha in en färdiganmälan från dig som representerar elföretaget när ert arbete på kundens anläggning är klart.

Varför gör vi det? I föranmälan får vi in de uppgifter vi behöver för att göra vår utredning gällande påverkan på elnätet. Vi ser om önskad anslutning eller ändring är tillåten enligt Ellagen, branschstandard och eventuella avtal. Är allt grönt skickar vi ett installationsmedgivande. I arbeten där kunden ska stå för kostnaden behöver vi också korrekta uppgifter i föranmälan för att kunna ta fram rätt kostnad.

Ny anläggning? Kontakta oss tidigt!

Tidiga kapacitetskontroller blir av allt större vikt för flera olika typer av kundförfrågningar gällande nya anläggningar i elnätet. Baserat på befintliga förutsättningar kan vi lämna besked om vad som är möjligt att ansluta på kort, respektive längre sikt. Det kan vara så att vi behöver bygga en ny nätstation eller uppgradera elkablar. Varje nybyggnation har sin respektive tillståndsprocess och ledtiderna skiljer sig mycket beroende på kommun.

Räcker befintlig kapacitet till?

För mindre anslutningar 16-25 ampere i ett befintligt tätbebyggt område är det ovanligt att kapaciteten inte räcker till för den nya anslutningen, men det händer. När anslutningen ska ske långt ifrån ett bebyggt område är risken större att vi behöver förstärka elnätet för att klara utbyggnaden. Sannolikheten att kapacitetshöjning i nätet krävs ökar ju förstås ju högre anslutningseffekten är. Vid nya produktionsanläggningar som ska mata in produktionen på elnätet är det viktigt att elnätet räcker till så att den inmatade elen inte skapar kvalitetsproblem i nätet.

Tidig kapacitetskontroll

Kontakta oss så tidigt som möjligt så får kunden besked om aktuella förutsättningar och har större möjlighet att anpassa sina planer vid behov.  

Fördröjd nyanslutning

Har den nya anslutningen blivit försenad? Om förseningen beror på Vattenfalls hantering kan vårt kundlöfte gälla. Kundlöftet innebär ett avdrag på 10 % på anslutningsavgiften och gäller nätanslutningar med en säkringsstorlek på 16-63 ampere. Kunden kan vända sig till handläggaren för ärendet för att diskutera kundlöfteskompensation.

Vi kan inte påverka kommuner och andra myndigheters tillståndsprocesser i de ärenden vi behöver söka grävtillstånd, bygglov etc. Kommuner och vissa myndigheter brukar ange ledtider för tillståndsansökningar på sina webbplatser.

Vi rekommenderar kunden byggström/tillfällig anslutning om tiden är för tajt, för att inte riskera att stå utan ström.

Tillfällig anläggning

Kabelskydd vid allmän väg

Kabel, på max 5 meter, ska ha kabelskydd om det är så att den dras över en allmän väg eller allmän yta, eller på något sätt utgör en risk för allmänheten. Detta är ett krav för att montören ska få ansluta den tillfälliga anslutningen. Ett förtydligande kring detta har lagts till i våra installationsregler.

Observera att du inte kan beställa tillfällig anslutning för att ansluta en produktionsanläggning.

Håll koll på datum för till- och frånkoppling

Datum för inkoppling av tillfällig anläggning

Vi kopplar in anläggningen inom fem arbetsdagar från det datum som anges i färdiganmälan ”anläggning klar för tillkoppling”. Färdiganmälan måste då inkomma innan det angivna datumet. Färdiganmäler du när anläggningen är klar för anslutning och vill ha inkoppling så snart som möjligt skriver du dagens datum när du skickar in färdiganmälan. Vår fältentreprenör planerar in jobben på bästa sätt i sitt arbetsschema inom fem arbetsdagar, observera att det kan bli anslutet tidigare än den femte dagen.

Angiven ledtid gäller under normala omständigheter, vid större störning kan vår fältpersonal behöva prioritera avhjälpning av störningen framför anslutningar, även tillfälliga.

Datum för frånkoppling av tillfällig anläggning

Vi frånkopplar en tillfällig anläggning inom två veckor från föranmälan. Du behöver skicka in ett nytt ärende till oss gällande frånkopplingen av den tillfälliga anslutningen.

Mer information om ny och tillfällig anslutning

Gräv inte utan koll

Avgrävda kablar ställer till det för många eftersom kablarna ofta står för viktig infrastruktur. Under 2016 grävdes Vattenfall Eldistributions kablar på vid mer än 1 500 tillfällen. Avbrott orsakade av avgrävda kablar uppgår till mer än 10 procent av våra totala driftstörningar. 

Använd Ledningskollen

Det har visat sig att vid cirka hälften av alla avgrävningar har inte Ledningskollen använts innan.  Många av avgrävningarna hade alltså kunnat undvikas.

Förutom resurser och tid för att återställa avgrävda kablar kan en avgrävning innebära skaderisker för människor och utrustning.  Den som orsakar skada på en ledning får stå för återställningskostnaderna. Via tjänsten Ledningskollen kan du få svar om det finns ledningar i området där du tänkt gräva.

Läs mer här

Tack för din input

Vi är glada att så många som 1 073 av er svarade på vår installatörsundersökning kring årsskiftet. Det känns också bra att vi i det stora hela är överens om de utvecklingsområden vi har. Bland dessa märks snabbare hantering, smidigare digital för- och färdiganmälan (Elarbeten), ökad tillgänglighet, bättre kommunikation och tydligare information och statusuppdateringar.

Vissa av dessa förbättringar kommer ni att se snart framöver och andra jobbar vi på mer långsiktigt för att sakta men säkert förbättra vår service till er installatörer.