Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ventilation

Både personal och fastighet mår bra av frisk luft. Det går att spara energi samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat. Bästa sättet att spara energi är att se över styrningen av ventilationen och att återanvända inomhusluftens värme.

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling. Ett energieffektivt ventilationssystem styrs av behovet, det vill säga att systemet bara går när det behövs. Det innebär besparingar i både el och värme. Storleken på besparingen beror på byggnad, kvadratmeteryta och verksamhet.

Låt luften cirkulera

Ventilationsluften ska in i de rum som används ofta och länge. Luften ska tas ut från rum där föroreningarna är som störst. Det ska vara en viss storlek på luftens tillströmning, men det får inte bli besvärande drag.

Minimera luftföroreningar

Bra ventilation minskar halten av föroreningar från till exempel rengöringsmedel, kemikalier från tyg och koldioxiden vi andas ut. Genom att byta ut den förorenade luften mot luft utifrån, luftväxling, kan halten av föroreningar minskas. Det finns flera regler och föreskrifter för luftkvaliteten på våra arbetsplatser.

Ventilation vid behov

Oftast behöver ventilationen bara vara på när det bedrivs verksamhet i lokalerna. För några kan ventilation på natten löna sig. Husets stomme kyls då med nattluften och kylbehovet minskar på dagen.

Om ventilationen har både från- och tilluft är det ofta mycket lönsamt att investera i värmeåtervinning via värmeväxlare eller en frånluftsvärmepump.

Tips för effektiv styrning av ventilationen

 • Reglera frånluften
  Varje utsugsplats bör vara avstängd när det inte finns något behov av utsugning av frånluft. Genom att minska mängden frånluft med 20 procent kan elförbrukningen för fläkten minskas med upp till 50 procent.
 • Rengör ventilationen
  Regelbundet underhåll av kanaler och filter höjer luftkvaliteten samtidigt som energianvändningen och kostnader sänks.
 • Investera i ny fläkt
  Se över om behovet av ventilation har ändrat sig innan du investerar i ny fläkt. Är ni till exempel fler anställda, har ni satt upp eller tagit ner väggar? Räkna på både investeringskostnad och driftskostnad. En energieffektiv lösning kostar kanske mer i inköp, men den blir mindre kostsam i drift. På en tioårsperiod är största delen energi och bara 10 procent är investering och underhåll.
 • Bygg om ventilationssystemet
  Ett ventilationssystem med självdrag fungerar ofta mindre bra och vid renovering kan det bästa vara att bygga om systemet till ett fläktstyrt frånluftssystem. Tänk på risken för buller och drag när du bygger om ett självdragssystem.
  Vid renovering av andra typer av ventilationssystem är det bra att börja med att undersöka ventilationens nuvarande funktion. Kartlägg tillufts- och frånluftsdon, kanalsystem, fläktar, luftflöden, strömningsriktningar och spiskåpor.
  Glöm inte att höra med dem som dagligen vistas i fastigheten om eventuella problem med inomhusklimatet – både före och efter dina åtgärder.

Obligatorisk ventilationskontroll

Sedan början på 1990-talet finns det regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Kontrollen ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Det är byggnadens ägare som ser till att kontrollen görs. Läs mer om OVK på Boverkets webbplats.