Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vårt miljöarbete

Hänsyn till miljö och klimat är en viktig del i vårt arbete med att utveckla elnätet. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan, skydda naturen och använda våra resurser så miljösmart som möjligt.

Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Vi håller våra ledningsgator fria från träd och buskar för att elen ska kunna transporteras så säkert och avbrottsfritt som möjligt. Samtidigt skapar vi perfekta förutsättningar för sällsynta djur- och växtarter. Flera rödlistade arter stormtrivs i ledningsgatornas ängsmarker, som sammanlagt täcker en yta nästan lika stor som Gotland. 

Miljövänligare elstolpar

Det miljöfarliga ämnet kreosot används ofta för att impregnera trästolpar till elnätet. Ett förbud mot att använda kreosot i nya stolpar kan bli verklighet 2018. Vi jobbar redan aktivt med att hitta mer miljövänliga material. Vi testar till exempel stolpar av faner och komposit i delar av vårt elnät.

Förhindra oljeläckage

För att minska risken att olja läcker ut i naturen ser vi till att täta oljegropar och transformatorer. Vi byter även ut gamla stolpstationer mot markstationer. En stolpstation innehåller omkring 200 liter olja och det finns en risk att oljan hamnar i naturen vid händelser som blixtnedslag, sabotage eller stöld.

Minskade utsläpp av växthusgas

Växthusgasen svavelhexafluorid, SF6, är en konstgjord gas som används som isolering i elektrisk utrustning. Vårt mål är att minska utsläppen av SF6 genom att bevaka våra elstationer och snabbt åtgärda eventuella läckor. Vi följer utvecklingen av alternativ till SF6 och testar dem när det är tekniskt möjligt. Dessutom klimatkompenserar vi för SF6-utsläppen.

Effektivare resursanvändning

Vi sparar energi genom att optimera vårt befintliga nät och byta ut gamla transformatorer mot nya och mer effektiva. För att öka resurseffektiviteten återanvänder vi gamla stolpar i andra delar av verksamheten. På så sätt minskar behovet av transporter och nytt material. Det ger positiva resultat både för vår verksamhet och miljön.