Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Manuell förbrukningsfrånkoppling är en nödåtgärd som myndigheten Svenska kraftnät, som är ytterst ansvaring för Sveriges kraftsystem, kan ta till när effektläget är extremt ansträngt. Det innebär att man kopplar bort vissa elanvändare från elnätet för att förhindra större störningar i elförsörjningen eller skador på kraftsystemet. För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. 

Orsaken är så kallad effektbrist som kan ske som en följd av högre efterfrågan på el, särskilt kalla vinterdagar, och att det effektbehovet inte kan tillgodoses med inhemsk produktion eller import från våra grannländer i samma utsträckning som tidigare vintrar.

Effektbrist kan även uppstå vid störningar i överföringssystemet eller i kraftstationer som förhindrar att produktion kan överföras till vissa delar av Sverige.

Svenska kraftnät beslutar om manuell förbrukningsfrånkoppling och ger anvisade elnätsbolag som Vattenfall Eldistribution i uppdrag att koppla bort en viss mängd effekt, i ett visst område, en viss tid.

Vad innebär det för elanvändare?

Innan en frånkoppling: Det viktigaste du kan göra vid risk för frånkoppling är att minska på elanvändningen. Elanvändningen är särskilt hög morgon och kväll och på vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Vi kan minska risken för manuell förbrukningsfrånkoppling genom att förskjuta förbrukningen och därmed kapa topparna och plana ut kurvan i elsystemet.

Vid frånkoppling: Om en frånkoppling genomförs stängs elen tillfälligt av hos vissa användare. Hur omfattande och hur länge en sådan frånkoppling skulle pågå går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som råder vid det tillfället. För att enskilda användare inte ska drabbas för hårt, kan frånkopplingen roteras. 
Som elanvändare behöver du ta ansvar för och vara förberedd på strömavbrott och de följder det kan medföra.
Här finns tips och råd om strömavbrott

Vid återkoppling: När risken för att elen inte räcker till är över ska elen kopplas på igen, denna återkoppling sker stegvis och kontrollerat. Du som elanvändare kan hjälpa till genom att inte ha på alla elektriska maskiner och element när elen kopplas på igen. Om allt som var på innan ska gå igång direkt när strömmen kommer åter så finns en risk för att nätet överbelastas och då går elen igen.

För att minska risken för effektbrist och frånkoppling behöver vi alla minska elanvändningen och hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet.

Läs mer

Vår expert Gunnar Erixon förklarar vad manuell förbrukningsfrånkoppling innebär och hur det kommer att gå till i praktiken.

Så går manuell förbrukningsfrånkoppling till 

Det är flera steg innan en förbrukningsfrånkoppling verkställs. Om situationen blir ansträngd och risk för effektbrist föreligger kommer Svenska kraftnät genom gemensamma insatser med andra aktörer först arbeta för att täcka behovet av el genom ökad produktion och minskad förbrukning. Allmänhet och industier kommer att uppmanas att minska eller skjuta på sin förbrukning. 

Om bortkoppling av el för elanvändare blir verklighet är det Svenska kraftnät som fattar beslutet och beordrar särskilt anvisade elnätsbolag - som Vattenfall Eldistribution - om förbrukningsfrånkoppling med mycket kort varsel. Svenska kraftnät kommer då ange i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Frånkopplingen ska kunna verkställas dygnet runt alla dagar och måste genomföras inom 15 minuter. 

I ett sådant scenario står Vattenfall Eldistribution väl förberedda årets alla timmar att genomföra förbrukningsfrånkopplingen i sina nät. Med en så kort framförhållning, när frånkoppling måste ske inom 15 minuter, finns det ingen tid för vare sig information till samhället eller till skräddarsydda lösningar. Detta scenario kan likställas med ett oplanerat strömavbrott för berörda kunder och samhälle, som vid åsknedslag i elnätet eller en avgrävd ledning.

Om framförhållningen till en frånkoppling föregås av en varning om risk för effektbrist från Svenska kraftnät, alternativt att en frånkoppling redan är en realitet i ett område, då kommer Vattenfall Eldistribution aktivera sin inarbetade storstörningsorganisation, som samverkar med berörda kommuner och länsstyrelser samt informerar samhället.

Samhällsviktiga användare prioriteras

Vilka ledningar eller elanvändare som ska prioriteras vid frånkoppling bestäms på lokal nivå av kommuner,  elnätsbolag, statliga myndigheter och länsstyrelser som tillsammans ansvarar för identifiering och planering av hur dessa verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Respektive länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Prioritering av el till de samhällsviktigaste användarna regleras enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat som kallas styrel. 

Elnätsbolagen strävar efter att i största möjliga mån genomföra frånkoppling efter prioriteringsunderlag och utifrån tekniska möjligheter och rådande situation.

Finns inte förutsättningar att verkställa en förbrukningsfrånkoppling enligt prioriteringsunderlaget ska elnätsbolagen istället jobba för att koppla tillbaka elanvändare efter prioriteringen så snabbt som möjligt.
Läs mer på Energimyndigheten om  
Styrel

Mer information

Läs mer på Svenska kraftnäts webbsida om
Förbrukningsfrånkoppling 

Developer Tools


Cache options

Consumption options