Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

En trygg elleverans idag och ett elnät för framtidens elbehov

Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vi upprätthåller en tillförlitlig elleverans till våra kunder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och möjliggör elektrifieringen och energiomställningen.

Vårt uppdrag är att bygga, underhålla och driva ett elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Vi övervakar elnätet under dygnets alla timmar, året om, från en av Sveriges största driftcentraler. 
Vår uppgift är också att ansluta nya kunder till elnätet.
Alla utbyggnader av elnätet sker utifrån efterfrågan och vi är skyldiga, enligt ellagen, att möjliggöra anslutning till de kunder som så önskar. Vår verksamhet regleras av Energimarknadsinspektionen.

En reglerad monopolverksamhet

Eftersom det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga och driva parallella elnät agerar elnätsföretag på en naturlig monopolmarknad som regleras av Energimarknadsinspektionen. Det betyder att elnätsföretag har koncession, särskilt tillstånd att bygga och driva kraftledningar, och ensamrätt på elnätet i sitt nätområde och att det inte går att välja vem man ska ansluta sin elanläggning till i detta område. 

För lokalnäten får en nätägare tillstånd och ensamrätt att äga och driva ett lokalnät inom ett visst geografiskt område, nätkoncession för område.
För regionnätet och transmissionsnätet är tillståndet istället kopplat till den enskilda kraftledningen, nätkoncession för linje. För att få tillstånd att bygga en ny ledning eller bygga om en befintlig ledning krävs en omfattande och lång process.

Läs mer om tillståndsprocessen här.
Läs mer om lokal- och regionnät här.

Som elnätskoncessionshavare följer både rättigheter och skyldigheter, vilket regleras av lagar och reglering. 

Några viktiga skyldigheter:

Vi ska på skäliga villkor ansluta nya kunder. Anslutningsskyldigheten gäller för alla typer av anläggningar, exempelvis hushållsanslutningar, industrianslutningar och anslutning av produktionsanläggningar. För standardanslutningar till lokalnätet är anslutningspriset satt enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod. För stora anslutningar till lokalnät eller regionnät beräknas anslutningspriset vid varje förfrågan. Anslutningsavgiften ska vara skälig. Om du som kund anser att avgiften är för hög kan du begära prövning hos Energimarknadsinspektionen. Anslutning av elintensiv industri kräver ofta väldigt stora effekter, och anslutningen bekostas av anslutande kund, eller av hela kundkollektivet om anslutningen kommer alla till del.

Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera anslutningsprocessen och korta ledtiderna. I de flesta fall ansluter vi kund i skälig tid, men i perioder av högt ärendeinflöde ökar ledtiderna något. Vi tillämpar principen om ”först in – först ut” för likabehandling av alla kunder. Vi har även ökat vår beredskap att hantera höga ärendeinflöden framåt genom att bland annat öka antalet personella resurser, samt förenkla och optimera IT-system i anslutningsflödet.

Vi ansvarar för elmätarna och samlar in mätvärden. Mätvärden rapporteras in till elmarknaden, som består av elhandlare, balansansvariga och andra intressenter. Vi var först i branschen med att erbjuda våra kunder möjlighet att följa sin elanvändning per timme. Timmätning ger våra kunder en ökad möjlighet att påverka elanvändningen.

Vi ansvarar för prognoser och rapporter för elförbrukning. Dessutom har vi hand om leverantörsbyten – vi ser alltså till att rätt elhandlare är knuten till rätt mätpunkt.

Ellagen säger att vi på skäliga villkor ska överföra el för annans räkning och överföringen ska vara av god kvalitet. Kravet som Energimarknadsinspektionen har satt för god kvalitet kallas 3-11. God kvalitet innebär att antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår inte överstiger tre i en anslutningspunkt. Ej god kvalitet är om antalet överstiger elva oaviserade långa avbrott i en anslutningspunkt.

Elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker kostnader för drift och underhåll, anslutningar till överliggande nät och en begränsad avkastning. Det är tillåtet att ha olika avgifter för olika kundgrupper, till exempel villakunder och lägenhetskunder, men en kundgrupp får inte gynnas på bekostnad av en annan. Eftersom elnätsmarknaden inte är konkurrensutsatt är det Energimarknadsinspektionens uppgift att övervaka elnätsverksamheten och elnätspriserna.

Konkurrens på lika villkor

Ellagen säger också att vi ska följa reglerna för unbundling (åtskillnad). Med unbundling menas att Vattenfallkoncernens monopolverksamhet till sin organisation och sitt beslutsfattande ska hållas åtskild från den konkurrensutsatta verksamheten.

Som elnätsföretag ska vi agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden. I enlighet med ellagen är Vattenfall Eldistribution AB juridiskt och funktionellt åtskilt från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

Övervakningsplan

Elnätsföretag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget efterlever reglerna för unbundling och hur detta arbete löpande förbättras. Planen ska även ta upp företagsledningens och de anställdas skyldigheter i detta avseende.

Årlig rapport

Varje år skrivs även en rapport som redovisar de åtgärder som vidtagits enligt föregående års övervakningsplan och denna rapport ges in till  Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars respektive år. Rapporten ska också offentliggöras och finnas tillgänglig på företagets webbplats.

Du kan läsa den senast inlämnade rapporten här nedan, 

Ladda ner årlig rapport (PDF) uppdaterad 2023-02-23