Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Pilotinstallation med solceller och batterilagring i Askersund

Tillsammans med Askersunds kommun och Sustainable Innovation driver Vattenfall ett fullskaligt pilotprojekt med solceller, batterilager och laddplatser för elbilar. Syftet med projektet är bland annat att lära mer om hur effektivt det går att kapa effekttoppar med hjälp av energilager (batteri), vilket i förlängningen kan bädda för framtidens hållbara energisystem.

17/05/2017

Pilotanläggningen byggs nu vid Askersunds nybyggda kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen och den ska tillgodose delar av byggnadens elbehov samt erbjuda laddplatser för elbilar. På taket till byggnaden kommer totalt 380 stycken solpaneler installeras som beräknas kunna producera cirka 100 000 kWh per år. Detta motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 20 stycken genomsnittliga villor under ett år. 

Anläggningen innehåller också ett energilager (batteri) och ett smart styrsystem vilket tillsammans ger en möjlighet att optimera energiflödena mellan produktion, användning och lagring. Denna lösning möjliggör bland annat laddning av elbilar från hållbar solelsproduktion och att anläggningen klarar att effektivisera gentemot de effekttoppar som uppstår, det vill säga att jämna ut lasterna i elnätet vilket kan optimera driften.

Teknik som kan bädda för framtidens hållbara energisystem
Ett centralt syfte med Projekt Sjöängen är just att undersöka hur effektivt det går att kapa effekttoppar med hjälp av energilager. Inom projektet vill man undersöka hur ett energilager med smart styrning kan bidra till att:

  • Reducera effektbehovet från elnätet vid snabbladdning av elbilar
  • Maximera driftekonomiskt utbyte (vid olika elpriser)
  • Reservera del av energilagret för avbrottsfri kraft (för att kunna använda den lagrade energin från batteriet om det blir strömavbrott på det ordinarie elnätet)
  • Utöver detta är tanken att projektet ska driva utveckling av fler laddplatser till kommunens invånares och besökares elfordon samt att projektet i förlängningen kan bidra till en hållbar utveckling för Askersunds kommun och även andra kommuner. 

Omställningen till ett hållbart energisystem innebär att allt mer av elenergin produceras från väderberoende energikällor, som sol- och vindenergi, i nära anslutning till där energin används. I denna omställning kan användning av lokala batterilager spela en viktig roll för att jämna ut laster, till exempel i samband med elbilsladdning, och därmed bidra till ett robust och kostnadseffektivt energisystem. 

Microgrids – lokala och självförsörjande elnät
Ett energilager som kan användas för avbrottsfri kraft vid strömavbrott är också en av de främsta fördelarna som så kallade Microgrids erbjuder. Definitionen på ett Microgrid är att det är ett lokalt och självförsörjande elnät som är sammankopplat med det ordinarie elnätet och som har kapacitet att klara sin egen strömförsörjning i händelse av strömavbrott på det ordinarie elnätet. Ett Microgrid kan också användas för att det är mer ekonomiskt gynnsamt att vara självförsörjande jämfört med att ta kraften från det ordinarie elnätet. Projekt Sjöängen är byggt som ett Microgrid, men det är inte ett fullskaligt Microgrid eftersom anläggningen inte har kapacitet att tillgodose husets totala energibehov.

– Den här pilotanläggningen ska hjälpa oss att vinna erfarenheter och dra slutsatser om lämplig teknisk uppbyggnad och driftstrategier av batterisystem, kombinerat med snabbladdning av elbilar och solelproduktion för offentliga och kommersiella lokaler. För Vattenfall är detta samtidigt en del av vår satsning för att hitta kommersiella och skalbara koncept där vi möter utvecklingen inom solceller och microgrids, säger Torbjörn Johansson, chef för gruppen Kompletterande affärer inom Vattenfall Eldistribution som har ansvaret för att sätta upp den tekniska lösningen.

Ministerbesök och pågående montering av projekt Sjöängen
Just nu pågår montering av solpaneler samt installation av batterilager, laddplatser och annan teknisk utrustning. Monteringsarbetet pågår under hela maj månad och anläggningen beräknas att tas i drift i juni. Och under förra månaden, i april, hade Vattenfall Eldistributions projektledare Lars-Göran Karlsson och Torbjörn Johansson, chef för Kompletterande Affärer, förmånen att presentera projektet för Per Bolund, Sveriges Finansmarknads- och konsumentminister, i samband med hans besök hos Askersunds kommun.

–Vi presenterade projekt Sjöängen för Per Bolund och beskrev syftet och våra ambitioner med projektet. Per Bolund visade stort intresse och ställde många följdfrågor. Det var ett mycket positivt möte där vi dessutom fick möjligheten att presentera en lösning kring hur belysningsnätet skulle kunna användas för laddning av elbilar, säger Lars-Göran Karlsson, affärsutvecklare på Kompletterande affärer inom Vattenfall Eldistribution.

Projekt Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall, Askersunds kommun och Sustainable Innovation och delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet beräknas att pågå mellan oktober 2016 och oktober 2018. Utvärderingen av projektet kommer att omfatta såväl tekniska prestanda, tillförlitlighet, identifiering av tekniska förbättringsbehov samt totalekonomisk bedömning.

Läs mer om Projekt Sjöängen här

Text: Magnus Örvell