Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution moderniserar elnätet i Motala kommun

Vattenfall Eldistribution investerar fram till 2019 cirka 100 miljoner kronor i en rad ombyggnadsprojekt av elnätet i Motala kommun. Inne i Motala stad och i Borensbergs tätort byts uttjänt markkabel ut mot ny modern kabel. På landsbygden raseras oisolerade luftledningar och ersätts med markkabel. Vinsten för företagets 23.600 kunder blir ett modernt elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och framförallt en betydligt minskad risk för strömavbrott.
25/04/2018

Markkabel i Motala

Under ett antal år har Vattenfall Eldistribution genomfört s.k. kabeldiagnostik i Motala stad och Borensbergs tätort i syfte att utvärdera kvaliteten på befintlig markkabel. Resultatet av diagnostiken har sedan legat till grund för de ombyggnadsprojekt som nu genomförs. I de områden med sämre mätvärden byts den äldre markkabeln ut mot ny modern kabel. Den nya markkabeln har också en större area vilket innebär att överföringskapaciteten ökar i elnätet.

- Än så länge har vi inte haft några driftstörningar i Motala stad som beror på ålderstigna kablar. Den satsning vi nu gör är framförallt i förebyggande syfte för att även i framtiden kunna erbjuda en god leveranskvalitet, säger Rolf Andersson, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

Totalt handlar det om cirka 17 projekt i Motala stad och 2 i Borensberg. Bytet av uttjänta markkablar ingår i ett större åtgärdsprogram där Vattenfall Eldistribution investerar totalt cirka 500 miljoner kronor på åtgärder i hela landet. Syftet med åtgärdsprogrammet är att ge en säker elleverans och man strävar efter att hinna byta ut kablar med kvalitetsproblem innan det uppstår allvarliga störningar.

På landsbygden ska totalt 40 km oisolerad luftledning bytas ut mot markförlagd kabel de närmaste tre åren. Arbetet inleds med ombyggnation på sträckorna Motala – Nykyrka och mellan Älgmyrakorset och Tjällmo. Även luftledningen till Klockrike samhälle kommer att ersättas med kabel, en första etapp av det arbetet startar under 2018.

- Vi har haft utmaningar med återkommande strömavbrott i området kring Tjällmo de senaste åren. Under 2016 hade vi 12 längre strömavbrott där. När vi bygger om elnätet, så får vi ett elnät som är mindre känsligt för påverkan från väder och vind. Det kommer att minska antalet strömavbrott betydligt för våra kunder, intygar Rolf.

Projekten inne i Motala stad och i Borensberg uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Investeringen på landsbygden uppskattas till cirka 36 miljoner kronor. Resterande 25 miljoner investeras i att förstärka elnätet för att få en högre elkvalitet, men också i nya kabelskåp. Därtill installeras ny fjärrkontroll-teknik för att bättre kunna övervaka och styra elnätet på distans.

Del i större investeringsprojekt

Investeringarna i Motala är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning på att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.