Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution moderniserar elnätet i Vänersborg

08/05/2018

Markkablar landsbygden Värnesborg

Vattenfall Eldistribution driver ett stort antal ombyggnadsprojekt i Vänersborgs kommun i syfte att förstärka och modernisera elnätet. Totalt investeras cirka 55 miljoner kronor fram till 2020. På landsbygden förstärks elnätet för att öka kapaciteten och säkra elförsörjningen och inne i Vänersborgs stad ersätts markkabel från 70-talet med ny modern kabel. Samtidigt installeras ny teknik för att kunna övervaka och styra nätet på distans för företagets cirka 19 700 kunder.

I området mellan Tegen och Öxnered tas oisolerade luftledningar ner och ersätts med 4 nya markkablar för att göra det möjligt att koppla om i elnätet vid strömavbrott. De nya markkablarna är dimensionerade för att klara en ökad kapacitet som utbyggnaden av det ny bostadsområdet Skaven medför.

Vid schaktning i området kring Brätte påträffades rester av äldre husgrunder i marken och arkeologer har sedan februari grävt ut området och gjort ytterligare fynd. Efter dessa tillfälliga stopp fortsätter arbetet med förläggning av markkabel och beräknas vara klart efter sommaren.

Under perioden 2005 till 2016 vädersäkrade Vattenfall Eldistribution stora delar av lokalnätet i Vänersborgs kommun. Nu bygger man om återstående delen av det oisolerade ledningsnätet kring Väne-Ryr, Gestad och Rösebo. På en sträcka om cirka 12 km tas luftledning ner och ersätts med ny modern markkabel.

– När samtliga projekt är färdigställda är vårt lokalnät mycket bättre rustat för att stå emot påverkan från väder och vind. Det kommer att minska risken för strömavbrott betydligt, säger Svante Augustsson, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Byte av äldre markkablar i Vänersborgs centrum

Vattenfall Eldistribution har under de senaste åren gjort mätningar av markkablar  i de centrala delarna av Vänersborg för att få en uppfattning om kablarnas skick och kvalitet. Baserat på resultatet har man sedan lagt en plan för utbyte till nya moderna kablar med högre kapacitet. Bytet av uttjänta markkablar ingår i ett större åtgärdsprogram där Vattenfall Eldistribution investerar totalt cirka 500 miljoner kronor i åtgärder i hela landet. Syftet med åtgärds-programmet är att ge en säker elleverans och man strävar efter att hinna byta ut kablar med kvalitetsproblem innan det uppstår driftstörningar.

– Totalt rör det sig om 14 olika projekt i Vänersborgs centrala delar och arbetet beräknas fortgå fram till slutet av 2019. Det är alltid positivt när vi kan arbeta förebyggande för att förhindra driftstörningar för våra kunder, säger Bengt Melin, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Parallellt med detta arbete ersätts 18 äldre nätstationer med nya helisolerade ställverk i centrala Vänersborg och Vargön. De nya stationerna har en bättre driftsäkerhet och kan övervakas och styras på distans med fjärrutrustning, vilket gör att tiden för felsökning snabbas upp och åtgärder kan sättas in i ett tidigare skede.

I vattenskyddsområdet kring Väne-Ryr byter man ut de stolpmonterade transformatorerna mot invallade transformatorstationer på marken för att förbättra driftsäkerheten och miljöprestandan.

Projektplan ombyggnation landsbygd

Väne-Ryr        2015-2018

Rösebo           2018-2019

Gestad            2018-2020

Brålanda         Klart

Del i större investeringsprojekt

Investeringarna i Vänersborgs kommun är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning på att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi Investeringar sker också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investeras cirka 4 miljarder per år i elnätet.

För ytterligare information kontakta:


Vattenfall Eldistribution AB

Katrin Lemming Thulin, M +46 0761186359

katrin.lemmingthulin@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/VattenfallEldistribution

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se