Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Järfällas elnät ska förbättras

Utvecklingen är stark i Järfälla  och Vattenfall Eldistribution förstärker nu elnätet på sträckan mellan Kallhäll och Lövstafjärden för att möta kommunens ökade behov av el. Arbetet beräknas vara klart i november 2017 och Järfällas elnät kommer då att vara driftsäkrare och ha en högre kapacitet.

02/12/2016

Borrningsarbete har utförts under E18 i Järfälla

Projektet startade i december förra året och sedan dess har, bland annat, cirka 14 kilometer kabeldiken grävts upp med grävskopa. Innan dikena fylldes igen lades plaströr ned som markkabeln och fiberkabeln ska dras igenom. Just nu pågår kabeldragningen av den nya 130 kV markkabeln som kommer att löpa mellan Kallhäll och Lövstafjärden i Järfälla. Fiberkabeln dras samtidigt.

Mark frigörs till bostäder

Markkabeln kommer att höja kapaciteten i Järfällas elnät och den ska ersätta dagens 70 kV luftledning som kommer att tas ned. Kabeln beräknas att tas i drift i november 2017 och efter det kan arbetet med att ta ned den totalt 13 kilometer långa 70 kV luftledningen att påbörjas. I och med detta frigörs en hel del mark som Järfälla kommun har planer att bygga bostäder på.

Kjell Eriksson som är projektledare på Vattenfall Eldistribution berättar om arbetena i Järfälla.

- I det här projektet har det varit nödvändigt att använda i stort sett alla byggmetoder som används vid den här typen av projekt, till exempel har vi hammarborrat oss fram genom 120 meter berg. Eftersom det på vissa håll finns känslig infrastruktur i närområdet har vi också använt snigeldynamit och knackning, snigeldynamit expanderar när den torkar och metoden möjliggör ljudlös spräckning av berg utan åverkan på omgivningen. Efter det har vi knackat bort stenen, säger han.

- Nu pågår kabeldragningen. Det går till så att kablarna skjuts på i ena änden och dras från den andra. Kablarna löper genom det plaströr som vi lagt i kabeldiket och just i denna etapp som vi arbetar med nu drar vi 1080 meter kabel mellan två så kallade skarvgropar. Där det inte har varit möjligt att kräva kabeldiken, till exempel vid vägar järnväg och skolgårdar, har vi istället valt att trycka kabeln under det aktuella området, fortsätter Kjell.

Järfälla växer snabbt

Järfälla är en kommun under stark utveckling med en snabb tillväxt av bostäder och företag. Inom tio år räknar kommunen med att ha cirka 100 000 invånare jämfört med dagens cirka 75 000.

Projektet i Järfälla är ett av Vattenfall Eldistributions delprojekt inom samarbetsprojektet Stockholms Ström där Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio gemensamt utvecklar och förbättrar Stockholms elnät. I detta projekt samarbetar Vattenfall Eldistribution med entreprenören Otera Ratel.