Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Pressmeddelande 28.10.2016

Vattenfall Eldistribution höjer elnätsavgiften för 2017

Elledningar i landsbygden

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 75 kronor för en villaägare och 20 kronor för en lägenhetskund. Höjningen träder i kraft 1 januari 2017. Bakgrunden är fortsatt stora problem med avbrott i samtliga nätområden, inte minst i landsbygd. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder.

I Vattenfall Eldistributions nya nätrapport framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott har minskat något jämfört med föregående år. 67 procent av företagets kunder (72 procent 2014), varav 90 procent i norra Sverige (93 procent 2014), drabbades av elavbrott under 2015.

I de områden där investeringar för vädersäkring och modernisering av elnäten har genomförts, exempelvis efter stormarna Gudrun och Per, uppvisas tydliga resultat i form av färre och kortare elavbrott. Samtidigt ökar längden på elavbrotten, främst i landsbygd. Antalet avbrottsminuter per elnätskund är cirka tre gånger högre i norra jämfört med södra Sverige.

- Antalet avbrott är fortfarande på en för hög nivå. Dessutom ökar de regionala skillnaderna. Människor boende och verksamma i norra Sverige får idag acceptera fler och längre avbrott. Det behöver vi ändra på. Vi höjer elnätsavgiften för att möta kundernas och samhällets förväntningar på god leveranskvalitet, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

Majoriteten av alla elavbrott sker i landsbygd till följd av väderrelaterade orsaker. Detta gäller i hela landet. Utöver omfattande moderniseringar av landsbygdsnäten genomförs stora investeringar för att möta den snabba tillväxten av företag och bostäder i storstadsregioner. Fram till och med 2020 räknar företaget med att investera cirka 4 miljarder årligen i förbättringar av elnäten. Som en del i att utjämna de regionala skillnaderna investerar Vattenfall Eldistribution 2,7 miljarder kronor i en särskild satsning riktad mot norra Sverige.

- Utmaningarna är fortsatt stora. Vi förnyar och förstärker elnäten mot väder och vind men installerar också ny automatiserad teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Vi förbereder även elnäten för en fortsatt snabb urbanisering och omställning mot mer förnybar elproduktion. Vi ser att våra investeringar ger effekt. Nu kraftsamlar vi i de områden där behoven är störst, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2015 finns att ladda ned här.