Pressmeddelande | 2018-06-20T08:50:14Z

Nils Holgersson: Vattenfall Eldistribution svarar på den senaste rapporten

Nyligen publicerades 2018 års undersökning genomförd av Nils Holgersson-gruppen*. Undersökningen visar att elnätsavgifterna i Sverige har ökat med nästan 26 procent i genomsnitt under den senaste femårsperioden.

Med anledning av detta kommenterar Eva Vitell, marknadschef på Vattenfall Eldistribution, de prishöjningar som Vattenfall Eldistribution genomfört under senare år.

Varför har Vattenfall Eldistribution höjt elnätsavgiften de senaste åren?
– Vi höjer priserna för att investera i elnäten och just nu planeras och pågår fler investeringsprojekt än någonsin tidigare. Det är fortfarande så att många av våra kunder har avbrott – under 2017 hade 64 procent av alla kunder avbrott, och i norra Sverige var det 82 procent. Vi ser att våra investeringar gör skillnad, men det är mycket arbete kvar för att våra kunder ska få den leverans som de behöver för att kunna leva och verka i alla delar av Sverige. I norra Sverige investerar vi i snitt 24 000 kronor per kund under en femårsperiod.

– 2016 respektive 2017 höjde vi avgiften med 11 procent och 2018 har vi höjt avgiften med 6 procent. Investeringsbehovet är stort och höjningarna var nödvändiga för att vi ska kunna bygga bort avbrotten och förbättra leveranskvaliteten för våra kunder. Vi behöver också förstärka nätet för att tillgodose tillväxt av nya bostäder och industrier i både stad och landsbygd, och för att möjliggöra fortsatt ökning av förnybar elproduktion och elektrifiering av transporter. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under många år framöver och  det går inte att titta på ekonomiska nyckeltal för enskilda år eftersom projekten pågår över flera år och syns inte i våra räkenskaper förrän projekten är slutförda.

Varför har priserna höjts så mycket just de senaste åren?
– Elnätsföretagens intäktsreglering har ändrats under senaste åren och det underskott som finns kvar från reglerperioden 2012-2015 får endast debiteras kunderna under reglerperioden 2016-2019. Detta har inneburit högre elnätspriser under denna period samtidigt som bolagen planerar och genomför stora investeringar. Det bästa för våra kunder hade varit om man kunde jämna ut intäktsutrymmet mellan flera reglerperioder. Det är orimligt att man endast har cirka 4 år på sig att ta ut en intäktsram som behövs för långsiktiga investeringar - det är vad som hänt nu, och som drivit prishöjningar.

Ger investeringarna effekt – blir det bättre för kunderna?
 – Sedan tio år tillbaka, då stormen Gudrun (2005) härjade i stora delar av Sverige, har vi gjort stora investeringar i elnäten. Vi kan tydligt se att avbrotten minskat i de områden där vi investerat. Men det handlar om en upptrappning av investeringarna. Planering, tillståndsgivning och genomförande tar tid och först när de är slutförda syns detta som investeringar i vår ekonomi.

– Fram till 2020 räknar vi med att öka investeringarna till  cirka 4 miljarder årligen i förbättringar och förstärkning av elnäten.  Vi har aldrig investerat mer än idag och kommer att öka ytterligare kommande år. Vattenfall Eldistributions investeringar beräknas uppgå till 20 miljarder under kommande 5-års period. Vårt långsiktiga mål är att halvera elavbrotten för våra kunder.

*Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

I rapporten "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.