Pressmeddelande | 2018-10-03T06:23:00Z

Vattenfall satsar 340 miljoner kronor i störningsdrabbade Örnsköldsvik

Elnätskunder runt om i Örnsköldsviks kommun har historiskt varit drabbade av många elavbrott. Men just nu satsar Vattenfall Eldistribution stort för att förbättra elleveranserna i området. Fram till 2023 investeras cirka 340 miljoner kronor, bland annat på vädersäkring av elnätet.

Vattenfall Eldistribution gör omfattande investeringar i elnätet då behoven av förnyelse och kapacitetshöjande åtgärder är stora. De närmaste åren investeras i snitt cirka 4 000 kronor per kund och år i elnätet, för att elleveranserna ska vara tillförlitliga och samhällets växande behov av el ska kunna tillgodoses. Omställningen till ett fossilfritt samhälle och framtida etableringar av elintensiv industri ökar också kraven på elnätet. I Örnsköldsviks kommun investeras cirka 340 miljoner kronor fram till år 2023. 

̶  Viktigaste skälet till investeringarna är att minska avbrotten för kunderna och ge dem en tryggare elleverans. Vi har ett ökat fokus på Örnsköldsvik eftersom vi historiskt sett haft många avbrott där. Där finns mycket gamla, oisolerade ledningar som ofta går i skogspartier, vilket gör ledningarna sårbara men också ger långa tider för felsökning, inte minst vintertid. Nu bygger vi ny, isolerad luftledning och drar dessutom ledningarna utefter vägarna så att de är lättare att komma åt. På vissa ledningssträckor gräver vi också ner kabel i marken, säger Daniel Fryckman, projektledare vid Vattenfall Eldistribution.

Runt Myckelgensjö pågår ett par större projekt. Mellan Remmarbäcken och Myckelgensjö ersätter jordkabel en sträcka av gammal oisolerad luftledning och 4 nya nätstationer installeras. Mellan Myckelgensjö och Sunnersta ska 31 km gammal, oisolerad luftledning rivas och ersättas av isolerad luftledning som bättre tål väder och vind. På en del av sträckningen grävs tidigare luftledningar ner som jordkabel. Totalt investeras ca 32 miljoner kronor på dessa sträckor.

I Vattenfall Eldistributions Investeringsrapport för 2018 konstateras att behoven av förnyelse och utbyggnad av elnätet är fortsatt stora. I rapporten ges en övergripande bild av pågående investeringar. Vattenfall har sedan 2014 en pågående satsning på 2,7 miljarder kronor för att stärka elnätet i norra Sverige.  

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Hakeberg, kommunikatör, ansvarig norra Sverige, jenny.hakeberg@vattenfall.com, tel 072-209 11 54

Exempel på större investeringsprojekt i Örnsköldsviks kommun:

Kärrsjö – Kantsjö: Nedgrävning av ca 18 km jordkabel. Installation av 7 st nya nätstationer. Klart under 2019. Projektsumma ca 8,5 miljoner kronor.

Byviken – Långviken: Vädersäkring: 10 km jordkabel ersätter 7,6 km gammal oisolerad luftledning. Installation av 7 st nya nätstationer. Klart under våren 2019. Projektsumma ca 13,5 miljoner kronor.

Remmarbäcken – Myckelgensjö: Vädersäkring, 8 km kabel ersätter 7 km gammal oisolerad luftledning. Installation av 4 st nya nätstationer. Klart hösten 2018. Projektsumma ca 7,9 miljoner kronor.

Myckelgensjö – Sunnersta: Vädersäkring genom dragning av 31 km ny belagd luftledning. Nedgrävning av 4,5 km jordkabel. Klart Sommaren/hösten 2019. Projektsumma ca 23 miljoner kronor.

Leding – Hundsjö: Vädersäkring. 3,5 km ny isolerad luftledning ersätter gammal oisolerad ledning. Nedgrävning av 9,8 km ny jordkabel. Klart hösten 2018. Projektsumma cirka 10 miljoner kronor.

Locksta – Storsele – Storborgaren: Vädersäkring. Befintlig 21,5 km högspänningsledning ersätts med jordkabel. Klart vintern 2018-19. Projektsumma cirka 9 miljoner kronor.

Norrflärke – Norrbacka – Remmarbäcken: Vädersäkring. Cirka 31 km ny jordkabel ersätter gammal, isolerad luftledning och 1,4 km av sträckningen får ny isolerad luftledning. Klart vintern 2021-2022. Projektsumma cirka 18 miljoner kronor.

Remmarsjön – Lockstamon: Vädersäkring. Ca 14 km gammal, oisolerad ledning byts ut till isolerad ledning. Jordkabel ersätter gammal luftledning på 2,7 km av sträckan. Klart vintern 2022-2023. Projektsumma cirka 25 miljoner kronor.

Totalt handlar det om 46 olika projekt på skilda kostnadsnivåer, från 300 000 kr till 25 miljoner kronor.