Nyhetsbrev | 2020-10-21T10:16:23Z

En minut för säkerheten

Igår på eftermiddagen stannade arbetet vid våra arbetsplatser runt om i Sverige under en minut för att belysa vikten av en god och säker arbetsmiljö. Såväl anställda som entreprenörer och leverantörer deltog i manifestationen. Temat för dagen var riskbedömning, vikten av att stanna upp och tänka efter före och föregå med gott exempel.

Hälsa och säkerhet är av största vikt inom Vattenfall Eldistribution, och för att förebygga olyckor och arbetsrelaterad ohälsa måste alla delta aktivt i arbetsmiljöarbetet. Vissa arbetsmoment i vår verksamhet är förenade med risker, så alldeles oavsett om vi arbetar med nybyggnationer, nyinstallationer, reinvesteringar eller underhåll måste vi tänka efter före vi genomför ett riskfyllt arbete. Ingen ska behöva komma till skada på sin arbetsplats.

Varje år arrangeras den Europeiska arbetsmiljöveckan i samtliga EU:s 27 medlemsländer för att skapa säkrare, hälsosammare och produktivare arbetsplatser. I år deltar Vattenfall Eldistribution genom att bl a genomföra en minuts arbetsstopp för att rikta uppmärksamheten på säkerheten.

Alla har ett ansvar

Som företag och arbetsgivare ska vi tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi arbetar förebyggande för att reducera risker och eliminera faror. Vårt mål är noll olycksfall, skador och ingen arbetsrelaterad ohälsa, och vi har nolltolerans för kränkande särbehandling eller trakasserier av något slag. Vi strävar efter att överträffa de krav som ställs av lagar och förordningar och implementerar alltid tillämpliga branschstandarder. 

Men det är också allas ansvar att aldrig agera på ett sätt som kan utgöra fara för egen eller andras hälsa. Att följa regler och riktlinjer är en del av detta, men det räcker inte. Vi måste vara uppmärksamma på säkerheten i alla lägen. Tänka efter före, aldrig kompromissa med säkerheten, rapportera risker och ifrågasätta osäkra beteenden. Det är ett aktivt val att bry sig om sig själv och varandra.