Pressmeddelande | 2021-06-16T09:09:44Z

Elektrifieringslöfte för region Uppsala ska skynda på omställningen av tunga transporter

Idag presenterade regeringens elektrifieringskommission det elektrifieringslöfte som bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv enats kring för region Uppsala. Löftet innebär att medverkande aktörer är överens om att verka för att ställa om de regionala tunga transporterna till ökad eldrift. Regionala godstransporter står idag för 75 procent av utsläppen från tunga transporter.

För att nå Sveriges mål om att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030 har regeringen tillsatt en elektrifieringskommission med uppdrag att verka för en snabbare elektrifiering av tunga vägtransporter, arbetsmaskiner, sjöfart och flyg. Elektrifieringskommission har tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv i olika delar av landet presenterat elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från mer än 250 aktörer.

  • Vattenfall Eldistribution medverkar i elektrifieringslöften för tre regioner - Region Uppsala, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Inom ramen för elektrifieringslöftet, har vi för avsikt att kartlägga behovet av elnät som kommer att krävas för laddning av tunga fordon i de medverkande regionerna och medverka till framtagande av lösningar som möjliggör en snabb övergång till eldrivna lastbilar, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution och ledamot i elektrifieringskommissionen.

Långsiktiga mål
Sveriges långsiktiga mål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. En viktig del för att uppnå klimatmålen är energi- och effekteffektivisering. Att planera verksamheter energi- och effekteffektivt är nyckeln till att lyckas med elektrifieringen och få en effektiv användning av elnätet och energisystemet.

När det gäller tunga transporter och infrastruktur för laddning finns inte alla lösningar på plats. Det kommer krävs ett omfattande samarbete för att samhället ska klara av den här omställning. För att bygga elnät för framtida behov, behövs prognoser från kommuner, regioner, länsstyrelse och tidiga förfrågningar från kunder. Men också rätt förutsättningar för att göra det möjligt.

  • Tillståndsprocesserna för elnät behöver kortas avsevärt, vi behöver kunna bygga på prognos, ha en stabil elnätsreglering som skapar förutsättningar för investeringar och vi behöver säkra kompetensförsörjningen. När samarbetet mellan transport- och energisektorn nu fördjupas behöver vi bli många fler som arbetar med elektrifiering både inom myndigheter och näringsliv. Energibranschen är en framtidsbransch och erbjuder många spännande och utvecklande arbeten, säger Annika Viklund.

Kapacitetsbrist i Uppsala
Elektrifieringen i Uppsala län har utmaningar med betydande kapacitetsbrist för eldistribution. Framförallt är kapacitetsläget vintertid ansträngt. Svenska kraftnät kommer att förstärka transmissionsnätet – de stora elmotorvägarna - i Uppsala till 2023/2024. Det kommer att underlätta situationen, men risk för kapacitetsbrist vid hög elanvändning kan komma att pågå ytterligare några år till dess att också regionnätet är förstärkt. Vattenfall Eldistribution höjer investeringsnivåerna kraftigt och bedömer att behovet kommer att dubbleras kommande 10-årsperiod.

  • Vi arbetar kontinuerligt med effektfrågan, både genom nätförstärkningsprojekt och genom att främja flexibilitet på den lokala effektmarknaden. Vi kommer att förstärka vårt regionnät och bygger om det från 70kV till 130kV, en kraftig ökning av överföringsförmågan, säger Annika Viklund och fortsätter:
  • Vi bygger även om våra transformatorstationer och hanterar kapacitetssituationen kortsiktigt genom flexibla avtal där kunden har begränsad kapacitet delar av dygnet, genom styrning av elnätet och genom flexibilitetstjänster som avropas på CoordiNet-marknaden. Forskning och utveckling av batterilager är ett annat sätt att hantera tillfälliga kapacitetsbrister i elnätet.

Elektrifieringskommissionen
Arbetet med elektrifieringslöftena är initierat av elektrifieringskommissionen som regeringen har inrättat för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande, samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Elektrifieringskommissionens uppdrag pågår fram till december 2022.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10