Nyhetsbrev | 2021-06-24T11:18:00Z

Midsommarblommor trivs och frodas under luftledningarna

För att elen ska transporteras så säkert och avbrottsfritt som möjligt i våra luftledningar, håller vi våra ledningsgator fria från träd och buskar. Det förhindrar avbrott, underlättar underhållsarbetet och ger en bättre leveranssäkerhet till våra kunder, men skapar samtidigt perfekta förutsättningar för sällsynta djur- och växtarter.

När vi hade ett aktivt jordbruk med slåtter och betande djur, fanns dessa djur och växtarter naturligt i det öppna landskapet. De naturliga livsmiljöerna har under de senaste decennierna krympt, vilket lett till att många arter blivit hotade. Vi kan nu se flera rödlistade arter som trivs och förökas i den miljö som möjliggörs av luftledningarna.

När vi nu bygger ut elnätet för att möjliggöra energiomställningen i samhället med anslutning av mer fossilfri produktion, bidrar det inte bara till klimatet i stort utan också till den biologiska mångfalden. Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktigt inte minst för ett fungerande ekosystem. Rening av vatten och luft liksom pollinering av växter är exempel på ekosystemtjänster från naturen som också vi människor har stor nytta av.

Vattenfall Eldistribution har kartlagt var i regionnätets kraftledningsgator det finns störst artrikedom. Genom ökad kunskap om vilka naturvärden som finns, kan vi anpassa röjningsarbetet för att gynna de hotade arterna och bidra till  biologisk mångfald. T ex har fler rödlistade fjärilsarter sin hemvist i ledningsgator än i betesmarker. Ledningsgator har blivit en viktig del i en grön infrastruktur av gräsmarker.

Läs gärna mer i vår broschyr Artrika gräsmarker.

Trevlig midsommar!

Vattenfall Eldistribution