Pressmeddelande | 2021-06-22T10:40:17Z

Tätare samarbete och dialog ska snabba på tillståndsprocessen

Den 15 juni hölls ett webinarium, i Energiföretagens regi, om elnätets uppbyggnad med Svenska Kraftnät, Ellevio, E.ON Energidistribution och Vattenfall Eldistribution som föreläsare. Inbjudna var framförallt regioner, kommuner och länsstyrelser. Cirka 200 personer loggade in och deltog i webinariet.

Efter en kort genomgång om elsystemets uppbyggnad, vad som skiljer transmissionsnät från region- och lokalnät, fokuserade diskussionen på hur teknikval och vikten av tidig och tät dialog mellan elnätsbolag, kommuner och länsstyrelser kan snabba på tillståndsprocessen.

Energiomställningen i samhället och elektrifiering av industri och transportsektor, har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på anslutningar. Såväl kommuner som företag och industrier vill minska sina klimatavtryck och fasa ut fossila bränslen. Vi ser också etablering av ny elintensiv verksamhet liksom fler producenter av förnybar el. Detta ställer krav på en snabb och kraftig utbyggnad av elnätet.

För att klara detta behöver tillståndsprocessen effektiviseras och ledtiderna kortas. Idag kan processen att få tillstånd att bygga elnät, ta 8-12 år från förstudie till färdig anslutning i region- och transmissionsnät. Genom ett tätare samarbete mellan elnätsbolag, kommuner och länsstyrelser kan vi tillsammans verka för att få till en effektivare process.

Vattenfall Eldistribution genomför investeringar på rekordnivåer i elnätet för att möta den stora efterfrågan.  Nätutvecklingsplaner  tas fram och följs upp kontinuerligt. Nätutredningar kring åtgärdsförslag, lastprognoser och förfrågningar om anslutning är viktiga parametrar i planeringen. 

Ett nära samarbete mellan elnätsbolag, kommuner och länsstyrelser på ett tidigt stadie för att diskutera både översikts- och detaljplaneringen för kommunen/regionen, kan spara både tid och pengar. En proaktiv planering och samlade yttranden från kommun respektive länsstyrelse, kan bidra till att korta ledtiderna i processen. Specifika synpunkter som kommer in tidigt i processen bidrar till en bättre ansökan som i sin tur ger en smidigare koncessionsprövning.

Ett annat område som kan ge verklig förkortning av tillståndsprocessen, är en tydlighet och samsyn kring teknikval. Branschen är eniga i att luftledning är förordad teknik på högre spänningsnivåer i region- och transmissionsnät, för att öka driftsäkerheten och minimera tekniska problem i elnätet. Vattenfall Eldistribution lämnade tillsammans med övriga regionnätsbolag och Svenska kraftnät in en skrivelse till regeringen med viktiga åtgärdsförslag för att säkerställa utbyggnaden av elnätet. Skrivelsen i sin helhet finns att läsa på vår hemsida.

Om du missade detta tillfälle, finns hela webinariet och presentationerna att stream här:

Så fungerar elnätet och elförsörjningen - Quickchannel