Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

El från vatten

Du som har ett vattendrag på tomten kan ha rätt förutsättningar för att satsa på egen vattenkraft. Vatten är en ganska ovanlig energikälla för privatpersoner, men precis som vind- och solkraft är det ett miljövänligt alternativ som bara väntar på att upptäckas.

Hur fungerar el från vatten?

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

Vattenkraft innebär att man tar tillvara energi från vatten i rörelse. Vatten som strömmar från en högre nivå till en lägre leds till en turbin. Den roterande turbinaxeln driver den generator som alstrar elen. 

Om du skulle producera mer el än vad du gör av med under en dag så kan du mata ut din överskottsel till vårt elnät och få ersättning. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Att tänka på innan du ansluter din vattenkraft:

 • Behörig elinstallatör:Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Leverantören av anläggningen kan även vara elinstallatör. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
 • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma. Ring kundservice 0771-10 10 50 vid frågor.

Så ansluter du din vattenkraft

 1. Välj en bra placering

  Nivåskillnaden – eller vattnets fallhöjd – har stor betydelse för hur mycket energi ditt vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft.

  En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

  • Över 50 meter: hög fallhöjd
  • 15-50 meter: medelhög fallhöjd
  • 2-15 meter: låg fallhöjd

  Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När du ska välja en bra plats för ditt vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.

 2. Läs de tekniska villkoren

  Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

  Se till att leverantören av anläggningen ger tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

  Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.

 3. Ansök om tillstånd

  För att få driva ett vattenkraftverk behöver du tillstånd för verksamheten. Tillståndet söker du hos mark- och miljödomstolen. Om du har ett tillstånd som utfärdats med stöd av äldre lagstiftning än miljöbalken kan det fortfarande vara giltigt. På begäran måste du kunna visa upp tillståndet för länsstyrelsen.

 4. Anlita behörig elinstallatör

  När din nya anläggning ska installeras är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss. På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information om behöriga elinstallatörer.

 5. Byte av elmätare

  För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare hos dig. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats.

  När vi har bytt ut elmätaren är anslutningen färdig och du kan börja producera el.

 6. Välj elhandelsföretag

  Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du ska ange när du väljer elhandelsföretag.

 7. Begär skattereduktion för din egenproducerade el

  Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för ditt produktionsöverskott upp till 18 000 kronor, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. 

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få