Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Här presenterar vi genomsnittliga tider för olika mätarrelaterade arbeten i vårt elnät.

Vi som elnätsbolag ansvarar för elmätaren och behöver involveras så fort en ändring som berör elmätaren ska göras. Det kan handla om att elmätaren behöver bytas ut för att kunna mäta egen elproduktion, att abonnemangsändringar ska göras, att elmätaren ska flyttas eller att andra ändringar och ombyggnation ska göras. Här presenteras genomsnittliga tider. Observera att enskilda fall kan avvika från dessa ledtider.

 

1. Tid till inledd handläggning

Kötider från det att ärendet kommer in och är klart för hantering till dess att en handläggare börjar arbeta med ärendet. Klicka på Tabeller med genomsnittliga kötider för tid till handläggning

2. Tid för utredning/handläggning

Mätarbyten för produktion 16–63 ampere (egen elproduktion) kräver vanligtvis ingen väsentlig utredningstid. Handläggaren gör nätberäkningar för att undersöka om det befintliga elnätet klarar att ta emot den önskade produktionsanslutningen. Ger beräkningarna godkänt resultat beställs fältutförandet samma dag.

I vissa fall ger inte beräkningen godkänt resultat, det befintliga elnätet anses därmed inte vara tillräckligt starkt för att ta emot den önskade produktionsanslutningen. Det inträffar oftast i landsbygdsnät med äldre luftledningar och där det är långt till närmaste nätstation. Det kan också handla om att många i området redan har anslutit produktionsanläggningar till samma elnätsgren. I dessa fall behövs en mer omfattande utredning för att komma fram till om nätförstärkning krävs innan produktionsanläggningen kan anslutas till elnätet. Denna utredning kan ta upp till ett par veckor men även längre tid i vissa fall.

Mätaruppsättningar och nedtagningar kräver inte någon väsentlig utredningstid.

Tiden för att planera och förbereda utförandet av mätarbyte för produktionsanläggningar med mätarsäkring 80 ampere och uppåt samt produktionsanläggningar med mätarsäkring 16-63 ampere (i de fall nätförstärkning behövs) varierar mycket från fall till fall. Generellt sett tar det minst ett par månader.

3. Tid för planering, förberedande och utförande av fältarbetet

Mätarbyten för produktion och mätaruppsättningar vid delning av abonnemang tar normalt sett två veckor från det att vi beställt arbetet av vår fältentreprenör till det är utfört.

Själva anslutningsarbetet när det förberedande arbetet är klart tar ett par månader för vår fältentreprenör att utföra när det handlar om större arbeten som ska göras. Ibland behövs även en ny nätstation byggas och grövre elkablar dras och detta kan ta mellan ett halvår upp till över ett år innan allt är klart, inklusive tid för utredning av handläggare.

Följ ärendets olika steg

Illustration av process - matare (002).png