Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession

  • dels för ny kraftledning (52 kV) i markkabelutförande mellan ny fördelningsstation och befintlig transformatorstation,
  • dels också för befintligt luftledningsspann (245 kV) som Vattenfall Eldistribution AB ska överta från Vattenfall Vattenkraft AB,

alltsammans i Ajaure, Storumans kommun, Västerbottens län.

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett kombinerat utrednings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan bli berörda, övriga statliga myndigheter och organisationer samt den allmänhet som kan bli berörd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd.

Information och synpunkter som kommer in under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med Miljökonsekvensbeskrivningen.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast den 10 december 2021

till e-postadress eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se eller till:

Eva Nilsson, c/o Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5C, 653 45 KARLSTAD

Sista dag för synpunkter

10 december 2021

Kontaktperson

Eva Nilsson

Telefon

070-829 10 05

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Ajaure

Developer Tools


Cache options

Consumption options