Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Alingsås-Herrljunga

Samråd inför ansökan om förnyad nätkoncession för linje mellan Alingsås och Herrljunga i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner, Västra Götalands län.

Kartbild över sträckning

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig ledning mellan Alingsås och Herrljunga i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner, Västra Götalands län. Ledningen har en spänning på 45 kV med en total längd på cirka 34 km. Längs en sträcka på 170 m där ledningen ansluter till stationen i Herrljunga är ledningen en markförlagd kabel, i övrigt är den byggd i luftledningsutförande. Ledningen är nödvändig eftersom den förser Alingsås, Vårgårda och Herrljunga med kringliggande landsbygd med el.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, berörda kommuner och enskilda berörda. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Två mindre ändringar är planerade på aktuell ledning. En ansökan om koncession är inskickad i februari 2019 för en planerad mindre ledningsflytt vid industrifastighet i norra delen av Vårgårda. Den andra planerade ändringen avser en flytt av nuvarande station i Herrljunga. Ansökan om koncession för detta planeras skickas till Energimarknadsinspektionen våren 2019. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns att hämta längre ned på sidan. Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 23 april 2019 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Sista dag för synpunkter

23 april 2019

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar