Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Alingsås–Melltorp och Algutstorp–Vårgårda

Samråd inför ansökan om förnyad nätkoncession för linje mellan Alingsås och Melltorp och linje mellan Algutstorp och Vårgårda i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län.

Kartbild över sträckning

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig kraftledning längs sträckorna Alingsås-Melltorp och Algutstorp-Vårgårda i Alingsås och Vårgårda kommuner i Västra Götalands län. Ledningssträckan mellan Alingsås och Melltorp är en 45 kV-kraftledning som utgörs av en luftledning på 8,7 km. Ledningssträckan Algutstorp-Vårgårda går mellan Algutstorp och station Vårgårda, vid Hoberg, och har en total längd på 3,6 km, varav 2 km är en markförlagd kabel och 1,6 km är en luftledning. Ledningssträckorna är nödvändiga ur en elförsörjningssynpunkt och förser Alingsås och Vårgårda med kringliggande landsbygd med el.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, berörda kommuner och enskilda berörda. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns att hämta längre ned på denna sida. Om  ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 23 april 2019 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

 

Sista dag för synpunkter

23 april 2019

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar