Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bollebygd-Sjömarken

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Den aktuella sträckningen byggdes år 1975 och är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett område till underliggande nät. Ledningen är därför av betydelse för en fungerande elförsörjning till närliggande orter och landsbygden i regionen.

Alternativ lokalisering på luftledningen

Den luftledning ansökan berör är befintlig och inga markingrepp planeras vid ansökan om nytt tillstånd. En alternativ sträckning innebär ett flertal konsekvenser och större kostnader som påverkar miljön i närområdet och Vattenfall Eldistributions verksamhet negativt.

En ny dragning innebär att grävarbeten, schaktning och skogsavverkning till följd av nya ledningar behöver göras, vilket orsakar permanenta störningar för miljön i området.

En alternativ lokalisering av ledningen bedöms därmed inte vara relevant att  beskriva i detta skede. En flytt av ledningen anses inte vara till gagn varken för miljön eller för samhällsekonomin.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samråd för fortsatt tillstånd för befintlig ledning genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 2 mars 2018.

Synpunkter skickas till:

WSP Sverige AB, Att. Petra Sörman, Laholmsvägen 10, 302 66 Halmstad eller e-post petra.sorman@wsp.com.

Önskas ytterligare information eller få svar på frågor vänligen kontakta Petra Sörman på e-post petra.sorman@wsp.com

Sista dag för synpunkter

2 mars 2018

Kontaktperson

Petra Sörman

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Översiktskarta