Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bolmängens industriområde

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linjer för befintliga 45 kV markkablar i Bolmängens industriområde i Flens kommun, Södermanlands län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängd nätkoncession för linjer (tillstånd) för befintliga 45 kV markkablar i Bolmängens industriområde, i Flens kommun, Södermanlands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintliga ledningar då de utgör en viktig del av kraftöverföringen i Flens kommun Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 8 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Linn Snarset, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: linn.snarset@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Linn Snarset, Tel: 010-721 04 14, e-mail linn.snarset@wsp.com

Sista dag för synpunkter

8 oktober 2018

Kontaktperson

Linn Snarset

Telefon

010-721 04 14

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Bilaga 1