Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Botkyrka-Masmo

Samråd om förlängd nätkoncession för befintlig linje i Botkyrka och Huddinge kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 70 kV kraftledning mellan Botkyrka och Masmo i Botkyrka och Huddinge kommuner, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Stockholms län, Botkyrka och Huddinge kommuner, och berörda fastighetsägare.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast den 17 augusti 2018 WSP Sverige AB, Att: Anders Bergman, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen, eller via e-post: anders.bergman@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anders Bergman, tel. 010-722 55 13 eller e-post: anders.bergman@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

17 augusti 2018

Kontaktperson

Anders Bergman

Telefon

010-722 55 13

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Kartbilaga