Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Boxholms bruk

Samråd inför förnyad ansökan om nätkoncession för linje vid Boxholms bruk i Boxholms kommun.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för två parallella avgreningsledningar mot Boxholms bruk i Boxholms kommun, Östergötlands län. Ledningarna är befintliga 130 kV luftledningar med en total längd på cirka 1,4 km. Ledningarna är nödvändiga för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Tranås och Boxholm med omkringliggande landsbygd.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap 23-25 §§ Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningarna i befintlig sträckning och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 20 april 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

20 april 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Boxholms bruk