Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en ny 52 kV luftledning mellan Dikanäs och Kittelfjäll i Vilhelmina kommun, Västerbottens län. För att tillgodose planerad exploatering i Kittelfjäll krävs en ökad elleverans. Vattenfall Eldistribution planerar därför att komplettera befintlig ledning till Kittelfjäll med en 52 kV ledning. Denna förstärkning är en del i en större nätförstärkning som Vattenfall Eldistribution planerar i Västerbottens inland.

Vattenfall Eldistribution kommer under den närmaste tiden (hösten 2023) genomföra kompletterande undersökningar i några områden längs den planerade ledningen mellan Dikanäs och Kittelfjäll. Detta innebär att personal från Vattenfall Eldistribution eller våra entreprenörer kommer att röra sig i området. De kan vara flera olika saker som ska undersökas, det kan alltså hända att olika personer är på plats för att genomföra undersökningar vid olika tillfällen. Undersökningarna är en del av arbetet innan vi kan lämna in vår ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen.

I den inledande fasen av ett projekt utgår planeringen från vad som är mest optimalt för nätstrukturen och elsystemet, med hänsyn till allmänt kända intressen som kan påverka. Under samrådet kommer det sedan fram kompletterande synpunkter och intressen som projektet kan behöva ta hänsyn till. Synpunkter och kompletterande fakta analyseras och med utgångspunkt i den förtydligade helhetsbilden gör vi en avvägning för att ta fram den bästa lösningen med hänsyn till förutsättningarna för just detta projekt. I samband med denna avvägning kan kompletterande undersökningar bli aktuella.

Dikanäs Kittelfjäll

Sista dag för synpunkter

30 juni 2023

Kontaktperson

Carolina Emanuelsson

Telefon

076-112 45 35

Developer Tools


Cache options

Consumption options