Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Finnslätten- Västerås Östra- Enköping

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintliga 77 kV ledningar VLOR och ÄL7S1, mellan Finnslätten-Västerås Östra-Enköping inom Västerås stad och Enköpings kommun, Västmanlands och Uppsala län.

Samråd

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 11 juni 2021.

Samrådet omfattar förlängt tillstånd för befintliga luftledningar där Vattenfall samråder om att bibehålla nuvarande sträckning och utformning av ledningarna. Ledningarna matar till underliggande lokalnät i berörda områden och är av stor betydelse för elförsörjningen av denna del av Mälardalen. 

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen till ansvarig konsult Sara Mattsson.

Via post:

Sweco Sverige AB                                                                                                      
Att: Sara Mattsson
Box 340 44
100 26 Stockholm

Via e-post: sara.mattsson@sweco.se

Sista dag för synpunkter

11 juni 2021

Kontaktperson

Sara Mattsson