Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

De senaste årens befolkningsökning i Solna, med en hög inflyttningstakt och ett ovanligt snabbt bostadsbyggande ställer nya krav på elnätet inom staden. Utöver det har en ny elintensiv infrastruktur växt fram med utbyggnad av spårtrafik, laddstationer för elbussar och elbilar samt ny industrialisering byggd på el, exempelvis medicintekniska företag. Utvecklingen av samhället pågår ständigt och för att möjliggöra den måste kapaciteten i elnätet förstärkas.

Vad gör vi?

För att möta det ökade behovet av el och möjliggöra en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Solna, bygger vi nya regionnätstationer som tillsammans med nya markkablar med högre kapacitet (130 kV) än tidigare, kommer att ge mer kraft och stabilitet i elförsörjningen till Solna när staden växer. Vi arbetar så långt som möjligt i befintliga ledningssträckningar men på vissa sträckor behöver kablar även dras i nya stråk för att anpassas till samhällets krav och en effektiv överföring av el.

Om Projektet

Med anledning av den nya stadsbebyggelsen och den därmed ökande belastningen på elnätet i Solna, uppför vi en ny regionnätstation vid Galoppvägen. Stationen kommer att säkra elförsörjningen till stora delar av Solna. Den nya regionnätstationen ska ligga på samma plats som befintlig transformatorstation. Platsen gränsar mellan den nya täta stadsbebyggelsen och parkområdet i sluttningen väster om Galoppvägen.
Regionnätstationen beräknas stå färdig i slutet av 2024.

Värt att veta om stationen

Regionnätstationens placering invid släntens fot kommer att smälta in i det nybyggda områdets arkitektur och det gröna området längs Galoppvägens västra sida. Taket, som är synligt från husen och höjden bakom stationen, anläggs med en matta av sedum för att visuellt knyta samman grönområdet och regionnätstationen. Sedummattan på taket fångar upp flödet av regnvatten och bidrar även till den biologiska mångfalden, med exempelvis vildbin.
På ytan framför stationen läggs armerat gräs för att tydliggöra stationens samhörighet med grönområdet. Armerat gräs är också bra för att fånga upp och filtrera dagvatten. Murarna vid sidan av transformatorstationen uppförs i ljusgrå råkilad granit. Söder om byggnaden, nedanför muren, anläggs en växtbädd som även den fångar upp och filtrerar dagvatten.

 

Bild

Developer Tools


Cache options

Consumption options