Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Gideå station

Vattenfall Eldistributions samråd i Gideå station.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning samt markkabel som ansluter till Gideå station i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning och markkabel  som ansluter till Gideå station i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 6 juni 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Anna Enborg, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: anna.enborg@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anna Enborg, Tel: 010-722 61 97, e-mail anna.enborg@wsp.com

Sista dag för synpunkter

6 juni 2018

Kontaktperson

Anna Enborg

Telefon

010-722 61 97

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Kartor