Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Gislaved — Grimsås, Gislaved — Anderstorp samt Gislaved — Gummifabrik — Elverk

Vattenfall Eldistributions samråd Gislaved-Grimsås, Gislaved-Anderstorp samt Gislaved-Gummifabrik-Elverk.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning mellan Gislaved-Grimsås med avgrening i form av befintlig 45 kV markkabel till Hestra i Gislaveds och Tranemos kommuner, befintlig 45 kV luftledning mellan Gislaved-Anderstorp samt befintlig 45 kV luftledning mellan Gislaved-Gummifabrik och befintlig 45 kV markkabel mellan Gummifabrik-Elverk i Gislaveds kommun.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintliga luftledningar och markkablar i Gislaveds och Tranemos kommuner. De aktuella ledningssträckningarna är befintliga varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska undersökningssamråd genomföras i enlighet med 6 kap 24 § miljöbalken. Samråd genomförs nu med länsstyrelsen, kommunen och enskilda särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 21 juni 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Ida Zwahlen, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Ida Zwahlen, tel. 010-722 91 22 eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

21 juni 2018

Kontaktperson

Ida Zwahlen

Telefon

010-722 91 22