Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Gnesta

Vattenfall Eldistributions samråd i Gnesta.

Karta över sträckningen

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning och markkabel, vid Gnesta i Gnesta kommun i Södermanlands län. 

Ledningarna är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd i enlighet med 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 30 augusti 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Maria Andersson, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maria Andersson, tel. 010-722 62 58 eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

30 augusti 2019

Kontaktperson

Maria Andersson

Telefon

010-722 62 58