Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hagby - Hälleby

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luft- och markledning mellan Hagby och Hälleby, i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

Bakgrund

Vattenfall Eldsitribution ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luft- och markledning mellan Hagby och Hälleby, i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Eskilstuna kommun. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 18 september 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Linn Snarset, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: linn.snarset@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Linn Snarset, Tel: 010-721 04 14, e-mail linn.snarset@wsp.com

Sista dag för synpunkter

18 september 2019

Kontaktperson

Linn Snarset, WSP

Telefon

010-721 04 14

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilaga med kartor