Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hanebol och Björkil

Samråd inför förlängd ansökan av nätkoncession för linje mellan Hanebol och Björkil i Åmåls kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig kraftledning mellan Hanebol och Björkil i Åmåls kommun, Västra Götalands län. Ledningen är en 130 kV-kraftledning som utgörs av en luftledning på ca 3,5 km.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, berörd kommun och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns att hämta längre ner på sidan.
Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 20 juni 2019 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Sista dag för synpunkter

20 juni 2019

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Kartbild