Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Haparanda markkabel

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om tillstånd för ändrad sträckning av befintliga 45 kV markkablar mellan infarten till Haparanda stad och ställverk PT6122 i Björka park i Haparanda kommun, Norrbottens län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken (MB) med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Ett samrådsunderlag med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan samt kartor över berörd sträcka finns att ladda ner.

Skriftliga synpunkter önskas senast tisdagen 2 mars 2021

Synpunkter samt eventuella frågor gällande detta ärende besvaras av Frida Gyllensten, Tel: 010 722 74 65, e-post frida.gyllensten@wsp.com, postadress WSP, Att: Frida Gyllensten, Box 130 33, 402 51 Göteborg

Sista dag för synpunkter

2 mars 2021

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

010-722 74 65