Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Håtuna-Sigtuna

Vattenfall Eldistributions samråd för Håtuna–Sigtuna med avgrening Bålsta.

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 70 kV luftledning samt 70 kV markkabel mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta i Upplands-Bro, Sigtuna samt Håbo kommuner, Stockholms och Uppsala län.

Bakgrund

Sökanden ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 70 kV luftledning samt 70 kV markkabel mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta i Upplands-Bro, Sigtuna samt Håbo kommuner, Stockholms och Uppsala län.

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 15 april 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Ida Johansson, Box 574, 211 11 Malmö eller e-post: ida.l.johansson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Ida Johansson, Tel: 010-721 02 64, e-mail ida.l.johansson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

15 april 2019

Kontaktperson

Ida Johansson

Telefon

010-721 02 64