Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hedenstorp Norra – Kärrarp

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för avsnitt av befintlig 130 kV ledning ZL2 S5 mellan Hedenstorp Norra och transformatorstation ZT25 Kärrarp. Av denna anledning genomför Vattenfall Eldistribution AB nu undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25§§ miljöbalken. Projektet berör Jönköpings kommun och Jönköpings län.

Översiktskarta över lokaliseringen av aktuellt ledningsavsnitt vid Kärrarp, väster om Jönköping

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för avsnitt av befintlig 130 kV ledning ZL2 S5 mellan Hedenstorp Norra och transformatorstation ZT25 Kärrarp. Projektet berör Jönköpings kommun och Jönköpings län.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. 

Samrådet omfattar förlängt tillstånd för befintligt luftledningsavsnitt där Vattenfall samråder om att bibehålla nuvarande sträckning och utformning av ledningen. Ledningen matar till underliggande lokalnät i berört område och är av stor betydelse för elförsörjningen av denna del av Jönköpings län. 

Synpunkter lämnas skriftligen till ansvarig konsult Erik Sundqvist senast 2021-12-16.

Via post 

Sweco Sverige AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

eller via e-post erik.sundqvist@sweco.se

 

Sista dag för synpunkter

2021-12-16

Kontaktperson

Erik Sundqvist