Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hillared — Månstad

Vattenfall Eldistributions samråd mellan Hillared och Månstad.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning mellan Hillared och Månstad i Svenljunga och Tranemo kommuner.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig luftledning på cirka 12 km mellan Hillared och Månstad i Svenljunga och Tranemo kommuner. Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd i enlighet med 6 kap 24 § samt 6 kap 29 § miljöbalken. Samråd genomförs med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan tänkas bli särskilt berörda av ledningen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 19 juni 2018.

Synpunkter skickas till

WSP Sverige AB, Att: Maria Andersson, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maria Andersson, tel. 010-722 62 58 eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

19 juni 2018

Kontaktperson

Maria Anderssonn

Telefon

010-722 62 58