Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hultafors

Vattenfall Eldistributions samråd vid Hultafors.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning vid Hultafors i Bollebygds kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning vid Hultafors i Bollebygds kommun, Västra Götalands län.

Ledningen är en viktig del av Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 29 juni 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Anna Enborg, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: anna.enborg@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anna Enborg, Tel: 010-722 61 97, e-mail anna.enborg@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

29 juni 2018

Kontaktperson

Anna Enborg

Telefon

010-722 61 97