Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Järna-Billsta

Samråd om förlängd nätkoncession för linje i Södertäljes kommun.

Karta över sträckningen

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 45 kV kraftledning mellan Järna och Billsta i Södertälje kommun, Stockholms län.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken med Länsstyrelsen i Stockholms län, Södertälje kommun, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter, organisationer och allmänhet.

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med berörda och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner på sidan.

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter (yttranden) som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Samrådsyttrande lämnas senast 20 augusti 2019 till WSP Sverige AB, Att: Malin Eriksson, Miljömanagement, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Malin Eriksson, tel. 010-721 03 92 eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Under semestertid (v 28-32) är möjligheten att svara på frågor via telefon begränsad så yttrande och frågor mottas företrädesvis via mail.

Sista dag för synpunkter

20 augusti 2019

Kontaktperson

Malin Eriksson

Telefon

010-721 03 92