Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kalix - Vånafjärden

Samråd om förlängd nätkoncession för linje i Kalix kommun

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV kraftledning mellan Kalix och Vånafjärden i Kalix kommun, Norrbottens län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kalix kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner från: www.vattenfalleldistribution.se/samrad.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 2017-08-18 till: 

Sverige WSP AB

Belinda Norman                                                                                                          
Storgatan 59
Box 502
901 10 Umeå

Eller till: belinda.norman@wspgroup.se

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta: 

Belinda Norman                                                                                           Josefin Johansson

belinda.norman@wspgroup.se                                              josefin.j.johansson@wspgroup.se

T +46 (0)10-722 67 92                                                                         T +46 (0)10 - 722 66 71

M +46 (0)70- 269 39 12                                                                       M +46 (0)76- 101 48 09

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2017

Kontaktperson

Belinda Norman

Telefon

010-722 67 92