Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kalix-Överkalix

Samråd om nätkoncession för linje i Kalix- och Överkalix kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV kraftledning mellan Kalix och Överkalix i Kalix- och Överkalix kommuner, Norrbottens län, och genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Norrbottens län, Kalix- och Överkalix kommuner, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan hittar du längre ner på sidan.

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Synpunkter lämnas senast 2018-02-16 till WSP Sverige AB, Att: Josefin Johansson, Landsvägsallén 3, Box 758, 851 22, Sundsvall eller e-post: SEPROJ.10260915@wsp.com  

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Josefin Johansson, tel: 010- 722 66 71 eller på e-mail: SEPROJ.10260915@wsp.com

Sista dag för synpunkter

16 februari 2018

Kontaktperson

Josefin Johansson

Telefon

010- 722 66 71