Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kalix-Vånafjärden

Samråd om förlängd nätkoncession för linje i Kalix kommun

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 130 kV kraftledning mellan Kalix och Vånafjärden i Kalix kommun, Norrbottens län.

Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i Kalixområdet. För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen.

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, Kalix kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Synpunkter lämnas senast 2018-04-06 till WSP Sverige AB, Att: Belinda Norman, Storgatan 59, Box 502, 901 10 Umeå eller e-post: SEPROJ.10260922@wsp.com.

Eventuella frågor i detta projekt besvaras av:

Belinda Norman, Tel: 010-722 67 92, 070-269 39 12, e-mail: belinda.norman@wsp.com

Sista dag för synpunkter

6 april 2018

Kontaktperson

Belinda Norman

Telefon

010-722 67 92