Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Klerebo - Habo

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV ledning TL145 mellan transformatorstationer i Klerebo och Habo. Av denna anledning genomför Sökanden undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25§§ miljöbalken. Projektet berör Jönköpings- och Habo kommuner och Jönköpings län.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV ledning TL145 mellan transformatorstationer i Klerebo och Habo. Projektet berör Jönköpings- och Habo kommuner och Jönköpings län.


Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 12 januari 2022.


Samrådet omfattar förlängt tillstånd för befintlig luftledning där Vattenfall samråder om att bibehålla nuvarande sträckning och utformning av ledningen. Ledningen matar till underliggande lokalnät i berört område och är av stor betydelse för elförsörjningen av denna del av Jönköpings län.

Synpunkter lämnas skriftligen till ansvarig konsult Erik Sundqvist senast 2022-01-12.

Via post:
Sweco Sverige AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

Eller via e-post: erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

2022-01-12

Kontaktperson

Erik Sundqvist