Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Korsberga

Samråd inför förlängd ansökan av nätkoncession för linje i Korsberga i Hjo kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig kraftledning i Korsberga i Hjo kommun, Västra Götalands län. Ledningen är en 40 kV-kraftledning som utgörs av en markkabel på ca 1 km. Aktuell ledning förser bland annat Hjo kommun med el.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, berörd kommun och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns längre ner på sidan. Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 5 oktober 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Sista dag för synpunkter

5 oktober 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandling