Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kungsfors-Hedbo

Samråd inför förnyad ansökan av nätkoncession för linje mellan Kungsfors och Hedbo i Marks kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig kraftledning mellan ställverket i Kungsfors och ställverket i Hedbo i Marks kommun, Västra Götalands län. Ledningen är en 40 kV-kraftledning som utgörs av en markkabel på 1,9 km och en luftledning på 1,9 km. Ledningen är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Skene.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörda myndigheter, allmänhet, närboende och fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns längre ner på sidan. Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 26 januari 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

26 januari 2018

Kontaktperson

Maria Darling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandling