Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kungsfors-Istorp

Samråd inför förnyad ansökan om nätkoncession för linje mellan Kungsfors och Istorp i Marks kommun, Västra Götalands län.

Översiktskarta Kungsfors-Istorp

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig kraftledning mellan Kungsfors och Istorp med avgrening till Haby och Hedbo i Marks kommun, Västra Götalands län. Ledningen utgörs av en 40 kV-luftledning på ca 23 km. Ledningen är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i landsbygdsområdet söder om Kinna.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörda myndigheter, allmänhet, närboende och fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns längre ner på sidan. Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 26 januari 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

26 januari 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandling